Κανονισμός Σπουδών


 

Άρθρο 1

Σκοπός των προπτυχιακών σπουδών

Σκοπός των προπτυχιακών σπουδών είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την καλλιέργεια, τις επιστημονικές γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για να αξιοποιήσουν και να καλλιεργήσουν επιστημονικά, ερευνητικά και επαγγελματικά το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών που επέλεξαν και την διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους ως υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών πρέπει να παρέχεται σε όλους τους φοιτητές υψηλό επίπεδο σπουδών και να προσαρμόζονται συνεχώς τα προγράμματα σπουδών και οι μέθοδοι έρευνας και διδασκαλίας στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης.

Άρθρο 2

Διάρθρωση – Πρόγραμμα σπουδών

1. Στο νέο Τμήμα λειτουργούν δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική Επιστήμη και επίσης δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Κοινωνική Πολιτική & Διοίκηση και Κοινωνική Εργασία. Ο αριθμός των φοιτητών που θα εγγράφονται σε κάθε μια από τις δύο κατευθύνσεις ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος το Μάϊο και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, με πρώτο ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής το 2010-2011.

2. Οι προπτυχιακές σπουδές διεξάγονται σύμφωνα με το ενδεικτικό πρό­γραμμα σπουδών που καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος, η Γ.Σ. του Τμήματος. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμε­ρινό και το εαρινό εξάμηνο, στα οποία κατανέμονται τα υποχρεωτικά και τα επιλεγόμενα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθήματα που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών διδάσκονται τουλάχιστον κατά ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών που έχει περιττό αριθμό (1ο, 3ο, 5ο, 7ο εξάμηνο), και κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου τα μαθήματα που υπάγονται στο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών που έχει άρτιο αριθμό (2ο, 4ο, 6ο, 8ο εξάμηνο κ.λπ.). Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αναθεωρείται με όμοιο τρόπο μέχρι τον Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους και ισχύει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3. Τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά ή επιλογής, τα δε τελευταία σε υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής. Tα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για την μία κατεύθυνση μπορούν να επιλέγονται ως υποχρεωτικά επιλογής από όσους φοιτητές και φοιτήτριες επιλέγουν την άλλη κατεύθυνση. Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής επιλέγονται από αντίστοιχες ομάδες ή ενότητες προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων. Όλα ή ορισμένα από αυτά είναι δυνατό να διαρθρώνονται σε διακριτές ομάδες ή ενότητες μαθημάτων που ανήκουν σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τα οποία οι φοιτητές μπορούν ή υποχρεούνται να επιλέγουν ενιαία. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής επιλέγονται εκάστοτε από το σύνολο των προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων, είτε ελεύθερης είτε υποχρεωτικής επιλογής, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτά δεν επελέγησαν ως μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής. Το σύστημα, με το οποίο οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής από τα προσφερόμενα προαιρετικά ή επιλεγόμενα μα­θήματα, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες υποβολής των σχετικών δηλώσεων, καθορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Ο συνολικός αριθμός των προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, είτε υποχρεωτικής είτε ελεύθερης επιλογής, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος του διπλάσιου αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

4. Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους και το περιεχόμενο των υποχρεωτικών και των προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων, τις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, τον αριθμό των διδακτικών και πιστωτικών μονάδων ανά εξαμηνιαίο μάθημα, τον Τομέα που έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος, καθώς και την πτυχιακή ή διπλωματική εργασία. H Πτυχιακή Διπλωματική Eργασία είναι προαιρετική και αντικαθιστά δύο υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα, όπως αναλυτικότερα εκτίθεται στο άρθρο 8 παρ. 7. Το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει επίσης και πρακτική άσκηση, η οποία πραγματοποιείται από τους φοιτητές κατά τους όρους που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Κατά το ισχύον πρόγραμμα σπουδών η Πρακτική Άσκηση στην Kατεύθυνση της Kοινωνικής Eργασίας διαρκεί 4 εξάμηνα, ήτοι τα E,ΣT, Z και H, 18 ώρες την εβδομάδα και ισοδυναμεί με πέντε εξαμηνιαία υποχρεωτικά μαθήματα. Ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης επισυνάπτεται ως παράρτημα στον παρόντα Κανονισμό.

5. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ενδεικτικό, ανταποκρίνεται όμως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των διδασκόμενων μαθημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε φοιτη­τής μπορεί να καταρτίσει το δικό του ατομικό πρόγραμμα σπουδών, με επιφύλαξη του μέγιστου αριθμού δήλωσης μαθημάτων, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 7 παρ. 1.

Άρθρο 3

Οδηγός Σπουδών-Επιτροπή Σπουδών

Μέχρι το Μάϊο κάθε ακαδημαϊκού έτους καταρτίζεται από την Επιτροπή Σπουδών και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος ή ο ετήσιος Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ο οποίος διανέμεται στους φοιτητές στην αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από τη Γραμματεία του Τμήματος και/ή αναρτάται στο Διαδίκτυο. Τα μέλη της Επιτροπής Σπουδών έχουν την ευθύνη και του Συμβούλου Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο το οποίο θεραπεύουν. Κάθε διδάσκων ορίζει τακτική ώρα επικοινωνίας με τους φοιτητές. Η ΓΣ μπορεί, επίσης, να ορίζει συμπληρωματικά ανά ομάδα συγγενών μαθημάτων και άλλους διδάσκοντες ως Συμβούλους Σπουδών.

Άρθρο 4

Χρονική διάρθρωση των σπουδών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει δωδεκάμηνη διάρκεια και αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Ο ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας και πιστωτικών μονάδων που πρέπει να καλύπτει κάθε εξάμηνο καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 5

Διδακτικές μονάδες

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί σε έναν ορισμένο αριθμό διδακτικών μονάδων, που καθορίζονται με απόφαση του Τμήματος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εφαρμοζομένης και της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 8 του παρόντος. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται και ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

Άρθρο 6

Πιστωτικές μονάδες

Η Γ.Σ. του Τμήματος αποδίδει πιστωτικές μονάδες σε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών με βάση την εκτίμηση των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιδιώκονται εκάστοτε με κάθε τέτοιο συγκεκριμένο στοιχείο ή δραστηριότητα, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης και του ελάχιστου και ανώτατου ορίου πιστωτικών μονάδων, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται σε κάθε μάθημα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία και ο,τιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αντικειμενικών στόχων ή μαθησιακών αποτελεσμάτων και εκφράζουν τον χρόνο, τον οποίο υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής για να επιτύχει τους στόχους ή τα αποτελέσματα αυτά.

Άρθρο 7

Δηλώσεις μαθημάτων

1. Στην αρχή κάθε εξαμήνου και μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος και δεν πρέπει να υπερβαίνει το δεκαήμερο, οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος δήλωση με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Οι δηλώσεις μαθημάτων των νεοεισαγόμενων φοιτητών υποβάλλονται με την αίτηση εγγραφής τους και πάντως εντός των προθεσμιών πρώτης εγγραφής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικά για τα πρώτα δύο έτη σπουδών, κάθε φοιτητής δεν μπορεί να επιλέγει περισσότερα του ενός μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται μέχρι το Μάιο και ισχύει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, μπορεί να αποφασίζεται ότι η επιτυχής εξέταση ορισμένων μαθημάτων («προαπαιτούμενα») είναι αναγκαία προϋπόθεση για να δηλωθούν μεταγενέστερα μαθήματα εξαρτώμενα από αυτά.

2. Η Γραμματεία του Τμήματος καταχωρεί τις δηλώσεις των μαθημάτων στην ιδιαίτερη μερίδα ή στον ατομικό φάκελο κάθε φοιτητή ή σπουδαστή και, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, αποστέλλει στον οικείο Τομέα κατάλογο των φοιτητών ή σπουδαστών ανά μάθημα. Εξέταση γίνεται μόνο σε μάθημα που έχει δηλωθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν παρά ταύτα βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο.

3. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος σπουδών, το νέο πρόγραμμα ισχύει για αυτούς που εγγράφονται από τον χρόνο έναρξης εφαρμογής του νέου προγράμματος και μετά. Υποχρεωτικό μάθημα το οποίο έχει παύσει πλέον να διδάσκεται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εξετάζεται για δύο ακόμη έτη. Μετά την πάροδο της διετίας, ισχύει το τρέχον πρόγραμμα σπουδών για όλους. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών εξετάζει την ισοδυναμία των μαθημάτων του παλαιού και του νέου προγράμματος και προτείνει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος αντιστοιχίες, για την εξέταση όσων φοιτητών του παλαιού προγράμματος δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους.

Άρθρο 8

Οργάνωση διδασκαλίας

1. Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε συνεργασία με κάθε διδάσκοντα και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος, έτσι ώστε η ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι κατά το δυνατό συνεχής. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περι­λαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθη­μάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομά­δας, τους διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας και ανακοινώνεται εγκαίρως από τη Γραμματεία. Σύμπτωση των ωρών διδασκαλίας υποχρεωτικών και προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων του ίδιου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται.

2. Η ΓΣ του Τμήματος (ή του Τομέα, εάν υπάρχει) μετά από πρόταση του διδάσκοντα το μάθημα, μπορεί να αποφασίζει τη διαίρεση των ακροατηρίων σε κλιμάκια. Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες ΠΔ 407, στα οποία γίνεται τέτοια ανάθεση, μπορούν, με απόφαση του οικείου Τομέα, εάν υπάρχει, να συγκροτούν για τις ανάγκες εναρμόνισης της διδασκαλίας και των εξετάσεων στα διάφορα κλιμάκια του ίδιου μαθήματος επιτροπή του μαθήματος με συντονιστή το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της ανώτερης βαθμίδας.

3.α) Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι υπο­χρεωτική. Το ίδιο ισχύει και για τα προαιρετικά ή επιλεγόμενα μαθήματα, εφόσον δηλωθούν από έναν ελάχιστο αριθμό φοιτητών ή σπουδαστών, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.. του Τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.

β) Η οικεία Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του διδάσκοντα αποφασίζει εάν πρέπει να διδαχθεί μάθημα επιλο­γής που έχει δηλωθεί από λιγότερους από δέκα (10) φοιτητές ή σπουδαστές. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δεν διδάσκεται λόγω μικρού αριθμού φοιτητών που το επέλεξαν, οι φοιτητές αυτοί μπορούν να υποβάλουν νέα δήλωση σε άλλο μάθημα επιλογής, έστω και εκτός της καθορισμένης προθεσμίας. Η διδασκαλία δεν είναι υποχρεωτική, κατά την κρίση του διδάσκοντα, εάν δεν παρακολουθούν τουλάχιστον τρεις (3) φοιτητές. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί διδασκαλία τρεις συνεχόμενες φορές ή πέντε συνολικά για τον παραπάνω λόγο ή, το μάθημα επιλογής παύει να διδάσκεται το τρέχον εξάμηνο και δεν εξετάζεται κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο.

4. Σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και σεμινάρια, κατά την κρίση του διδάσκοντα, μπορούν να δίδονται απαλλακτικές της γραπτής εξέτασης ασκήσεις ή εργασίες, ή να συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό κάθε μαθήματος ο βαθμός μη απαλλακτικής εργασίας ή η εν γένει συμμετοχή κάθε φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω μεθόδων συνεχούς αξιολόγησης

5. Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου διδάσκοντα, μπορεί να καθοριστεί ως υποχρεωτική η παρακολούθηση και η συμμετοχή των φοιτητών ή σπουδαστών σε ορισμένες μορφές εκπαιδευτικού έργου που προσφέρονται σε μαθήματα επιλογής, όπως π.χ. σεμινάρια, ή φροντιστηριακών μαθημάτων. Φοιτητές που δεν είναι παρόντες στις μισές τουλάχιστον διδασκαλίες των εν λόγω μαθημάτων δεν μπορούν να εξεταστούν σε αυτά. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

6. α) Οι τελειόφοιτοι φοιτητές (Ζ’ και Η’ εξαμήνου) έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (Π.Ε.). H Π. Ε. είναι προαιρετική, αντικαθιστά δύο υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα και ισοδυναμεί με έξι (6) διδακτικές μονάδες. Για την εκπόνηση Π.Ε., έκτασης 8.000-10.000 λέξεις, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής οφείλει να έχει προβιβάσιμο βαθμό σε τουλάχιστον 4 από τα υποχρεωτικά μαθήματα του ε’ εξαμήνου.

β) Η Π.Ε. εργασία εκπονείται ατομικά. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου πρόκειται να διεξαχθεί εκτεταμένη έρευνα πεδίου, ή να πραγματοποιηθεί επεξεργασία μεγάλου όγκου στατιστικών δεδομένων – και, πάντοτε, κατόπιν πρότασης του επιβλέποντα καθηγητή και απόφασης της ΓΣ-, είναι δυνατή η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από ομάδα 2 ή περισσοτέρων ατόμων.

γ) Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν θέμα (από τη λίστα θεμάτων που ανακοινώνονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους) ή να προτείνουν ανάλογο θέμα. Οι δηλώσεις θέματος Π.Ε. υποβάλλονται από τους φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Με την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, η Γ.Σ. του Τμήματος επικυρώνει την κατανομή θεμάτων Π.Ε. ανά επιβλέποντα καθηγητή.

δ) Ο φοιτητής οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τον ισχύοντα κανονισμό εκπόνησης Π.Ε. του Τμήματος και ειδικότερα προς το χρονοδιάγραμμα και τον τύπο, όπως παρατίθενται σε παράρτημα στο τέλος του Κανονισμού.

ε) Ενδεχόμενες αλλαγές θέματος ή άλλες αποκλίσεις μπορούν να γίνονται από τη ΓΣ του Τμήματος ύστερα από κοινή αίτηση του διδάσκοντος και του φοιτητή.

7. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκπόνησης και αξιο­λόγησης διπλωματικών ή άλλων πτυχιακών εργασιών ρυθμίζονται, κατά τα λοιπά, με αποφάσεις της ΓΣ του Τμήματος.

Άρθρο 9

Πρόγραμμα εξετάσεων

1. Η Γραμματεία του Τμήματος, σε συνεργασία με κάθε διδάσκοντα, προσδιορίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, προσδιορίζοντας τη συνολική διάρκεια των εξετάσεων και την ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος. Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες και ακολουθούνται κατά κανόνα από μία (1) ελεύθερη εβδομάδα πριν από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες και λήγουν κατά κανόνα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η εξεταστική περίοδος του Φεβρουαρίου διαρκεί τρεις (3) εβδομάδες.

2. Κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου, στο οποίο διδάχθηκε, και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την ύλη που έχει ανακοινωθεί στους φοιτητές από την αρχή και κατά την διάρκεια του εξαμήνου, σε συνδυασμό με τις πιθανές διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που επιφέρει ο οικείος διδάσκων. Οι εξετάσεις διενεργούνται γραπτώς ή προφορικώς, κατά την κρίση του διδάσκοντος ή, κατά περίπτωση, της επιτροπής μαθημάτων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Γραμματεία, σε συνεργασία με τους οικείους Τομείς, εάν υφίστανται, έχουν την ευθύνη του συντονισμού των εξετάσεων από την άποψη καθορισμού των αιθουσών, στις οποίες θα διεξαχθούν, και της ακριβούς ώρας διεξαγωγής τους στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Εφόσον οι εξετάσεις διεξάγονται προφορικώς, η ακριβής κατανομή της διεξαγωγής τους μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το πρόγραμμα εξετάσεων είναι αρμοδιότητα του διδάσκοντος ή της οικείας επιτροπής μαθήματος.

3. Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό εξαμήνων και στην διάρκεια των οποίων έχουν δηλώσει τα μαθήματα με τα οποία συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών μονάδων ή μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους στα μαθήματα αυτά, ανεξάρτητα εάν διδάσκονται σε χειμερινό ή θερινό εξάμηνο.

4. Οι διδάσκοντες επιδιώκεται να καταθέτουν την βαθμολογία των εξετάσεων το αργότερο ένα μήνα μετά την εξέταση.

5. Η αντιγραφή κατά τις εξετάσεις ή η σκόπιμη αντιγραφή χωρίς παραπομπή κατά την κατάρτιση των εργασιών, αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Ο παραβάτης φοιτητής βαθμολογείται με μηδέν στο οικείο μάθημα και αποκλείεται από την εξέταση του κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο, με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος και αφού κληθεί σε αυτήν να διατυπώσει τις απόψεις του.

6. Φοιτητές με ιδιαίτερα προβλήματα ή ανάγκες μπορούν να εξετάζονται προφορικά, με απόφαση διδάσκοντος.

Άρθρο 10

Φύλαξη γραπτών

Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του διδάσκοντος για δώδεκα (12) μήνες από την οικεία εξέταση. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει να δει το γραπτό του και να συζητήσει με το βαθμολογητή του σχετικά με τη βαθμολογία του. Μετά την πάροδο του χρόνου των δώδεκα (12) μηνών τα γραπτά καταστρέφονται και δεν έχουν καμία ισχύ.

Άρθρο 11

Αναγνώριση μαθημάτων λόγω μεταγραφής ή κατάταξης

1. Για όσους μεταγράφονται ή κατατάσσονται από άλλα Α.Ε.Ι. ή από άλλες Σχολές ή Τμήματα του ίδιου Α.Ε.Ι. σε επόμενο του πρώτου εξάμηνο, η Γ.Σ. η Γ.Σ. του Τμήματος, στο οποίο μεταγράφονται ή κατατάσσονται, αναγνωρίζει ως επιτυχώς εξετασθέντα τα μαθήματα, μετά από πρόταση του αρμοδίου διδάσκοντα, στα οποία ο μεταγραφόμενος ή κατατασσόμενος έχει εξεταστεί επιτυχώς στο Α.Ε.Ι. ή στη Σχολή ή Τμήμα, από τα οποία προέρχεται, εφόσον τα μαθήματα αυτά ανήκουν στο ίδιο ή παρόμοιο γνωστικό αντικείμενο με μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα. Όπου υπάρχουν πάγιες αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος για την αναγνώριση μαθήματος δεν απαιτείται νέα απόφαση της ΓΣ και απλώς ο διδάσκων ενημερώνει σχετικά την Γραμματεία ενυπογράφως. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οι αντίστοιχες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Α.Ε.Ι. ή της Σχολής ή Τμήματος που υποδέχεται τον μεταγραφόμενο ή κατατασσόμενο φοιτητή ή σπουδαστή.

2. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει διεθνή ή ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων του Α.Ε.Ι. αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής φοίτησης ο χρόνος του εκπαιδευτικού προγράμματος και η αντίστοιχη βαθμολογία, η οποία μετατρέπεται στη βαθμολογική κλίμακα που ισχύει στο Α.Ε.Ι. που φοιτά ο φοιτητής.

3. Η βαθμολογία μαθημάτων σε αλλοδαπά Α.Ε.Ι. πρέπει να αποδεικνύεται με πρωτότυπο επίσημο έγγραφο του αλλοδαπού Α.Ε.Ι., το οποίο πρέπει να φέρει τη σχετική βεβαίωση Apostille που προβλέπεται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις.

Παράρτημα 1 Χρονοδιάγραμμα και Τύπος της πτυχιακής εργασίας

1. Χρονοδιάγραμμα

Ενέργεια Χρόνος
Ανακοίνωση (από τους διδάσκοντες) των θεμάτων ΠΕ που προτίθενται να εποπτεύσουν Α’ 15θήμερο Μαΐου (στ’ εξαμήνου)
Αίτηση (από τους φοιτητές) προς τη Γραμματεία του Τμήματος για την έγκριση εκπόνησης ΠΕ Α’ 15θήμερο Ιουνίου (στ’ εξαμήνου)
Αναθέσεις ΠΕ από τη ΓΣ του Τμήματος Α’ 15θήμερο Οκτωβρίου (ζ’ εξαμήνου)
Ενδεχόμενη αλλαγή θέματος ΠΕ (από τη ΓΣ του Τμήματος ύστερα από κοινή αίτηση του διδάσκοντος και του φοιτητή) Α’ 15θήμερο Νοεμβρίου (ζ’ εξαμήνου)
Υποβολή ΠΕ Εντός Μαΐου (H’ εξαμήνου)
Ημερίδα προφορικών παρουσιάσεων ΠΕ Β’ εβδομάδα Ιουνίου (H’ εξαμήνου)
Ανακοίνωση βαθμολογίας ΠΕ Μέχρι τις 20 Ιουνίου (ζ’ εξαμήνου)

2. Τύπος

  • Η Π.Ε. υποβάλλεται υποχρεωτικά προς τη Γραμματεία του Τμήματος σε τρία δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα {σπιράλ} αντίτυπα. Παρουσιάζεται προφορικά δημοσίως, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων {αν αυτό απαιτείται}.
  • Παρουσίαση και αξιολόγηση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται δημοσίως ενώπιον τριμελούς επιτροπής τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους αποφοίτησης του φοιτητή. Για τη βαθμολόγηση συνεκτιμούνται αφ’ ενός μεν η ποιότητα της Π.Ε. και αφ’ ετέρου η υποστήριξή της.
  • Το τελικό κείμενο της αξιολογημένης εργασίας κατατίθεται στη Γραμματεία σε τρία {βιβλιοδετημένα} αντίτυπα.

Σε παράρτημα του «Κανονισμού» μπορεί να παρατεθούν οδηγίες για την εκπόνηση εργασιών καθώς και για την εκπόνηση της πτυχιακής.

Παράρτημα 2 Κανονισμός της Πρακτικής Άσκησης

(Θα επισυναφθεί, με τυχόν αλλαγές, που θα εισηγηθούν οι συνάδελφοι της κατεύθυνσης).