Επιμέρους Θέματα


Έργα που υλοποιούνται στο Τμήμα

Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης (στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ).

Προϋπολογισμός 214.947,36 Ευρώ

Ημερομηνία λήξης του έργου (μετά την παράταση): 31/8/2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χ. Παπαθεοδώρου

Το έργο αυτό έχει ως αντικείμενο την ουσιαστική βελτίωση του περιεχομένου των σπουδών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης με την ενίσχυση της εμπειρικής έρευνας και των δεξιοτήτων πληροφορικής των φοιτητών. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους φοιτητές να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους, όπως προσδιορίζεται από τις δύο βασικές κατευθύνσεις του τμήματος: την Κοινωνική Πολιτική και την Κοινωνική Εργασία. Η βελτίωση του ΠΠΣ εστιάζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες-δράσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια των παρακάτω τριών βασικών αξόνων (Πακέτα Εργασίας):

  • Αναμόρφωση των υπαρχόντων μαθημάτων και εισαγωγή ειδικών σεμιναρίων και διαλέξεων ώστε οι φοιτητές να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεων που τους παρέχεται και να εξοικειωθούν με την χρήση των Η/Υ και σύγχρονων εργαλείων της πληροφορικής στον σχεδιασμό και διεξαγωγή της έρευνας και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.
  • Ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών σε έρευνες που ήδη πραγματοποιεί ή σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το τμήμα, με σκοπό να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία στην επιστημονική έρευνα και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητές.
  • Ενίσχυση της ερευνητικής και της διδακτικής υποδομής του τμήματος με την αποτελεσματική αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της πληροφορικής.

Εξοπλισμός για την Υποστήριξη της Αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ (στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

Προϋπολογισμός: 41.600 Ευρώ

Υπεύθυνος της πρότασης και υπεύθυνος του εργαστηρίου Η/Υ:, Χ. Παπαθεοδώρου

Το έργο αυτό αφορά προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης. Ο εξοπλισμός συνέβαλε στη δημιουργία ενός κατάλληλου εργαστηρίου Η/Υ και την απόκτηση σύγχρονων εποπτικών μέσων για την ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής του τμήματος και την στήριξη νέων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών.