Πληροφορίες για κείμενα εργασίας


Τα ‘κείμενα εργασίας‘ αποτελούν δημοσιεύσεις εν εξελίξει μελετών μελών του Τμήματος ή συνεργατών, υποψηφίων διδακτόρων, διδακτόρων ή άλλων ερευνητών που συνδέονται ή άλλως σχετίζονται με το Τμήμα. Αυτή η νέα εφαρμογή οφείλει να προσφέρει ένα ευρύ πεδίο συζητήσεων –‘forum’- ανταλλαγής απόψεων και διάχυσης πληροφοριών και να υποβοηθήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελώντας μία ανοικτή πρόσκληση για σχόλια και προτάσεις σε εργασίες σε εξέλιξη και διαμόρφωση.

Προσδοκούμε ότι η θεματολογία θα καλύπτει όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών που θεραπεύονται στο Τμήμα, δηλαδή, την Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, την Κοινωνική Εργασία και την Πολιτική Επιστήμη. Τα κείμενα εργασίας πρέπει να είναι ακαδημαϊκής φύσης και να βασίζονται σε προσωπική έρευνα, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται αμιγώς περιγραφικά άρθρα ή απλά «άρθρα γνώμης» επί γεγονότων. Ωστόσο, σύντομα σχόλια σχετικά με τρέχουσες εξελίξεις και γεγονότα των οποίων γίνεται ανάλυση θα μπορούν να επιλεγούν.

Τα κείμενα εργασίας είναι δυνατόν να αποτελούν μια προ-τελικής έκδοσης μορφή ακαδημαϊκών άρθρων, κεφάλαια από βιβλία, σχολιασμούς και ανασκοπήσεις κλπ που έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση και αλλού. Μπορούν επίσης να αποτελούν και αυτοδύναμες δημοσιεύσεις. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, ή έστω υπό την αίρεση της αποδοχής τους αλλού, αξιολογούνται πριν την δημοσίευσή τους ως κείμενα εργασίας.

Η επιστημονική επιτροπή, υπεύθυνη για την αξιολόγηση (ή την ανάθεση αξιολόγησης προς τρίτους) και την κρίση των προτεινόμενων εργασιών αποτελείται από την Καθηγήτρια κ. Θεανώ Καλλινικάκη (thkallin@socadm.duth.gr), τον Καθηγητή Βασίλη Χατζόπουλο (vasshatz@socadm.duth.gr) και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Περικλή Πολυζωίδη (ppolyzoi@socadm.duth.gr) . Για την υποβολή εργασίας προς δημοσίευση οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας με ένα από τα παραπάνω μέλη.

Τα κείμενα τα οποία υποβάλλονται προς κρίση πρέπει να είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Κείμενα τα οποία έχουν ήδη γίνει δεκτά προς δημοσίευση αλλού (και άρα δεν χρειάζεται να κριθούν) υποβάλλονται στη γλώσσα στην οποία έχουν εγκριθεί. Η μορφή και το περιεχόμενο των κειμένων αφήνονται στην διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του εκάστοτε συγγραφέα. Η εμφάνιση (πέραν της αρχικής σελίδας) δεν είναι τυποποιημένη.

Τα κείμενα επιτρέπεται να μεταφορτωθούν από από αυτήν την ιστοθέση από οιονδήποτε χρήστη, με τον όρο των γενικών κανόνων που διέπουν την ορθή ακαδημαϊκή χρήση. Σχόλια και παρατηρήσεις σε κείμενα να αποστέλλονται απ’ ευθείας στον /την κάθε συγγραφέα στην ηλεκτρονική του/της διεύθυνση, ενώ επιτρέπεται να γίνουν παραπομπές σε αυτά χωρίς την προηγούμενη έγκριση από τον/την συγγραφέα. Ο ορθός τρόπος παραπομπής είναι:
Συγγραφέας. “Τίτλος” ΔΠΘ/ΤμήμαΚοινωνικήςΔιοίκησηςκαιΠολιτικής Επιστήμης, Κείμενο Εργασίας αρ. xx/xxxx.

Η ανάρτηση ενός κειμένου σε αυτήν την ιστοθέση δεν αποκλείει την ταυτόχρονη ή μετέπειτα δημοσίευσή του αλλού, περιλαμβανομένων και άλλων θέσεων με κείμενα εργασίας. Τα δικαιώματα (copyright) των κειμένων εργασίας παραμένουν του/της συγγραφέως.

Κείμενα εργασίας αφαιρούνται από την ιστοθέση αυτή αν και εφόσον οι συγγραφείς ενημερώσουν τον τοπικό διαχειριστή ότι δημοσιεύθηκαν αλλού. Όταν ένα κείμενο δημοσιευθεί αλλού είναι προτιμότερο η παραπομπή από τρίτους να γίνεται στην τελική μορφή και όχι σε αυτήν του κειμένου εργασίας.

Η δημοσίευση ενός κειμένου στην παρούσα σειρά σε καμία περίπτωση δεν συνιστά έγκριση ή υιοθέτηση του περιεχομένου του από το Τμήμα ή/και τα μέλη του.