Εισαγωγή στην Πληροφορική


A8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης(Α΄ εξάμηνο – επιλογής)
Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης (Α΄ εξάμηνο – επιλογής)

Ώρες διδασκαλίας: 3 εβδομαδιαίως – ECTS: 1

Διδάσκοντες: Άρτεμις Συλιβού, μέλος ΕΤΕΠ, Δημήτρης Μαργουνάκης, ΕΣΠΑ
e-mail: asilivou@socadm.duth.gr, dmargoun@csd.auth.gr
web-site: http://elearning.socadm.duth.gr/moodle/course/index.php?categoryid=10

Αντικείμενο και Περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα εστιάζει, στην εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες και εφαρμογές της κοινωνίας της πληροφορίας, να εντοπίσει τα βασικά προβλήματα που συνδέονται με τη νέα αυτή επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Συνεπώς, ξεκινάει από μια σύντομη ιστορική αναδρομή σε κάποιες κριτικές στιγμές της ανάπτυξης και εξέλιξης της τεχνολογίας. Κατόπιν εξετάζεται η επιρροή της τεχνολογίας στην καριέρα την ανάπτυξη και εξέλιξη σε όλους τους τομείς της ζωής σε ατομικό,κοινωνικό και Παγκόσμιο επίπεδο.Συζητούνται τα πλεονεκτήματα των τεχνολογικών εφαρμογών και τα εμπόδια στην ανάπτυξή τους καθώς και οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται, μέσω του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το μάθημα δεν προϋποθέτει – αν και διευκολύνεται από – την γνώση χειρισμού Η/Υ.

Περίγραμμα μαθήματος
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

1. Ιστορία της πληροφορικής- κυβερνητικής, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα / τεχνητή νοημοσύνη / κοινωνία και πολιτική της ανάπτυξης της πληροφορικής

2. Κοινωνία της πληροφορίας/ χαρακτηριστικά τεχνικά και κοινωνικά/ σημασία των υπηρεσιών και της πληροφορίας/ τηλεπικοινωνιακά δίκτυα/ το διαδίκτυο/ βασικές εφαρμογές

3.Ηλεκτρονικό εμπόριο / Ορισμός / εμπλεκόμενοι φορείς / Τεχνική υποδομή / οφέλη και περιορισμοί

4 4. Ένταξη του ατόμου στην ΚτΠ / οικονομική ένταξη / πολιτική ένταξη /μεταφορά γνώσης / ανάδειξη μειονοτήτων / εξασφάλιση της ισότητας

5. Η τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο/ψηφιακό χάσμα/άλλα παγκόσμια ζητήματα/εφαρμογή της τεχνολογίας στη ζωή , την κοινωνία, τα έθνη

6. Βελτίωση της ζωής μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών στην ιατρική, στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, την καριέρα, στο σπίτι, στην εφαρμογή του νόμου, στην καθημερινότητα

7. Χρήση του διαδικτύου: Εκμετάλευση των πόρων του Web/Το διαδίκτυο και πώς λειτουργεί /επικοινωνία και συνεργασία στο web /ψυχαγωγία στο web/προσπέλαση και περιήγηση στο web/ αποτελεσματική αναζήτηση/ιστολόγια/ Εμπορικές συναλλαγές στο διαδίκτυο: Ηλεκτρονικό εμπόριο

8. Κοινωνικά δίκτυα και ο ρόλος στην εξέλιξη των σχέσεων και των συμπεριφορών/επικοινωνία και ηλεκτρονική αλληλογραφία/postcast και webcast/αποτελεσματική χρήση μηχανών αναζήτησησς/αποτίμηση διαδικτυακών τοποθεσιών

9. Θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την ηθική, όπωςδικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο, ελευθερία του λόγου, κατάχρηση υπολογιστών/ανάλυση της έννοιας της ηθικής συμπεριφοράς/ζητήματα ηθική και τεχνολογία

10. έγκλημα στο διαδίκτυο και κλοπή ταυτότητας/ ιοί υπολογιστών και σκουλήκια, είδη, τρόποι μόλυνσης, αίτια ύπαρξης,συμπτώματα/αποτροπή μολύνσεων και προστασία από ιούς/χάκερς και οι τρόποι δράσης τους/ επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας

11. Διασφάλιση του συστήματος: προστασία των ψηφιακών δεδομένων και του συστήματος. διαχείριση διαδικτυακών ενοχλήσεων/κακόβουλολογισμικό/λογισμικά προστασίας/τείχος προστασίας και περιορισμός πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους/κοινωνική μηχανική/ αντίγραφα ασφαλείας ψηφιακών δεδομένων /προστασία των φυσικών πόρων του υπολογιστή.

12. Βασικά προβλήματα της ΚτΠ για το άτομο και τεχνικές λύσεις / Χρήση προσωπικών δεδομένων / Παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο /Παραπλανητικό περιεχόμενο / Ασφάλεια των συναλλαγών / Ζητήματα απόδειξης /Κρυπτογραφία/ Έμπιστες τρίτες οντότητες /Ολοκληρωμένες πλατφόρμες συναλλαγών
13. Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ και στην Ελλάδα / παρουσίαση των μηχανισμών των δύο οδηγιών (γενική/στις τηλεπικοινωνίες) και των αντίστοιχων ελληνικών νόμων.

14. Προστασία του ατόμου ως καταναλωτή κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές/ παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου για τις συμβάσεις από απόσταση, τους καταχρηστικούς ΓΟΣ, την ευθύνη παραγωγού και παρόχου υπηρεσιών κτλ

15. Ηλεκτρονικό έγκλημα / κυριότερες μορφές / θέματα δικαιοδοσίας και καταστολής

16. Βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση της ΚτΠ/ Οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή – και ελληνικό σχέδιο νόμου / Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο – και ελληνικό σχέδιο νόμου /Οδηγίες για την προστασία του Copyright στα προγράμματα Η/Υ και για τις βάσεις δεδομένων

17. Πολιτικές της ΕΕ για την προώθηση της ΚτΠ/ Πράσινη – Λευκή βίβλος / Προγράμματα υποστήριξης – ενίσχυσης πρωτοβουλιών ηλ. εμπ., e-Europe/ ISPO/ Πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων και την αποφυγή παράνομου περιεχομένου

Μαθησιακοί στόχοι:
Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα αυτό θα αποκτήσουν μια πρώτη θεωρητική επαφή τόσο με τις βασικές αρχές που διέπουν την πληροφορική και την κυβερνητική, όσο και με τις βασικές «στιγμές» της εξέλιξης της τεχνολογίας μέχρι σήμερα. Επίσης, εκτός από τις εφαρμογές τις οποίες ήδη γνωρίζουν (κοινωνική δικτύωση κτλ), θα εξοικειωθούν με άλλες εφαρμογές της τεχνολογίας, πιο «επαγγελματικές». Θα αποκτήσουν συναίσθηση των κινδύνων και των προβλημάτων που γεννώνται, και θα έρθουν σε επαφή με τους βασικούς κανόνες οριζόντιας-γενικής φύσης που διέπουν τη λειτουργία του διαδικτύου. Στόχος του μαθήματος είναι να μετατρέψει τους συμμετέχοντες από απλούς «παθητικούς» χρήστες της τεχνολογίας σε κοινωνούς της κοινωνίας της Πληροφορίας κατανοώντας και συζητώντας τη θετική και αρνητική επίδραση της στον άνθρωπο την κοινωνία και τον κόσμο.

Αξιολόγηση:
Δέκα (10) υποχρεωτικές παρακολουθήσεις μαθημάτων,ηλεκτρονικές (μέσω Η/Υ) και γραπτές πρόοδοι και εργασίες, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία
Υποχρεωτική
Alan Evans, Kendall Martin, MaryAnnePoatsy, (2η έκδ./2018). Εισαγωγή στην Πληροφορική-Θεωρία και πράξη, Αθήνα: Κριτική

Ιστοθέση διαφανειών:
http://elearning.socadm.duth.gr/moodle/course/index.php?categoryid=10

Προαιρετική
• Το βιβλίο «Κοινωνία της Πληροφορίας και προστασία του ατόμου» εκδ. Σμυρνιωτάκης/Μετασπουδή 2000, το οποίο έχει εξαντληθεί βρίσκεται αναρτημένο σε μορφή PDF στην ως άνω ιστοθέση.
• PhilippeBreton, Ιστορία της Πληροφορικής, Δίαυλος, Αθήνα 1991
• Α. Πασχόπουλος& Π. Σκαλτσάς, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Νέο περιβάλλον, Νέα εργαλεία, Νέοι ηγέτες, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2000.
• The Economist 24-6-2000 «Government and the Internet», ένθετοαφιέρωμα.
• The Economist 17-02-2001, «Online Education», σελ. 81 – 85.
• Laudon, K., 2011. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2011, 7η έκδοση, Αθήνα: Παπασωτηρίου.
• Αρσένης, Σ., 2008. Τι πρέπει να προσέχουμε στις συναλλαγές με το διαδίκτυο ;.Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
• Βλαχόπουλος, Κ., 2007. Ηλεκτρονικό έγκλημα: Μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση. Αθήνα: Νομική βιβλιοθήκη
• Καραγιάννης, Β. 2000. Το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές – Η Οδηγία 1999/93/ΕΚ, Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων, σελ. 580 επ.
• Λαζακίδου, Α., 2008. Σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ιδιωτική έκδοση
• Λέανδρος, Ν., 2005. Το διαδίκτυο. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
• Παπαϊωάννου, Γ., «Η σύμβαση από απόσταση κατά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή», ΔΥΕ 2003, σελ. 153.
• Σαλονικίδης, Κ. 2009. E-commerce σε απλά μαθήματα. Αθήνα: Εκδόσεις Γκιούρδας.
• Συλλογικό έργο, 2010. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2010. Αθήνα: Εκδόσεις Γκιούρδας
• Φιλιπποπούλου, Ε., 2000. Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων, σελ. 1086 επ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *