Συγκριτική πολιτική Ι


Δ4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙCOMPARATIVE POLITICS I (Υποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Political Science)

Χρύσανθος Τάσσης, Λέκτορας / Chryssanthos Tassis, Lecturer

https://socadm.duth.gr/author/ctassis/, ctassis@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/συγκριτική-πολιτική-ι/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η συζήτηση στην προβληματική της συγκριτικής πολιτικής. Το μάθημα, μετά από τη σχετική εισαγωγή στις έννοιες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των θεματικών που θα το απασχολήσουν, επικεντρώνεται στη συζήτηση της προβληματικής που αφορά στη σχέση της δημοκρατίας, με τα πολιτικά κόμματα. Η έμφαση του μαθήματος θα δοθεί στην ανάπτυξη των διαφορετικών κομματικών οικογενειών, στην συγκριτική ανάλυση της ανάπτυξης των πολιτικών κομμάτων με βάση την ιδεολογία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη εξαγωγή μεθοδολογικών συμπερασμάτων, καθώς βασικές ενότητες του μαθήματος αφιερώνονται στη συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών κομματικών και εκλογικών συστημάτων και των διαφορετικών τύπων οργάνωσης του κοινωνικού κράτους στις αναπτυγμένες δημοκρατίες.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 1. Η σύγκριση: Διαφορετικότητα και εθνικές ιδιομορφίες
 2. Διάκριση των εξουσιών, ενιαία και ομοσπονδιακά κράτη
 3. Πολιτικοί θεσμοί. Πολιτική και κοινωνία: Οι διαιρέσεις
 4. Τα πολιτικά κόμματα με βάση την ιδεολογία Ι: Τα συντηρητικά κόμματα και τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα
 5. Τα πολιτικά κόμματα με βάση την ιδεολογία ΙI: Τα φιλελεύθερα κόμματα
 6. Τα πολιτικά κόμματα με βάση την ιδεολογία ΙΙΙ: Τα εργατικά-σοσιαλιστικά-σοσιαλδημοκρατικά κόμματα
 7. Τα πολιτικά κόμματα με βάση την ιδεολογία ΙV: Τα κομμουνιστικά / ευρωκομμουνιστικά κόμματα
 8. Τα πολιτικά κόμματα με βάση την ιδεολογία VΙ: Τα οικολογικά κόμματα

9.Τα πολιτικά κόμματα με βάση την ιδεολογία VΙI: Τα ακροδεξιά κόμματα

 1. Προεδρικά, κοινοβουλευτικά και ημι-προεδρικά συστήματα κυβέρνησης
 2. Ψηφοφόροι, εκλογές, αιρετοί αντιπρόσωποι
 3. Τα διαφορετικά συστήματα του Κοινωνικού Κράτους
 4. Μεθοδολογικά και άλλα συμπεράσματα

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν και να αναλύουν την έννοια της σύγκρισης στην πολιτική επιστήμη και στην πολιτική ανάλυση

(β) Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά των κομματικών οικογενειών και την ανάπτυξη των πολιτικών κομμάτων με βάση την ιδεολογία.

(γ) Να αναλύουν συγκριτικά τα πολιτικά κόμματα που ανήκουν στην ίδια κομματική οικογένεια.

(δ) Να κατανοούν το ρόλο που διαδραματίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αναπτυγμένων χωρών στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, στην ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους και στην οικοδόμηση των κομματικών και εκλογικών συστημάτων.

 

Αξιολόγηση:

Οι φοιτητές/-ήτριες θα βαθμολογηθούν με βάση τις τελικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

 

Βιβλιογραφία:

Βασική:

Meny, Y., 1995, Συγκριτική Πολιτική, Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση, τ.Α.

Newton, K&VanDethJanW., 2018, Συγκριτική Πολιτική, Αθήνα, εκδόσεις Τζιόλα.

Πρόσθετη:

Alvater, E., 2006, Παγκοσμιοποίηση, Ιδιωτικοποιήσεις και Δημόσια Αγαθά, Αθήνα: εκδόσεις TheMonthlyReviewImprint.

Ball, A. & Peters, G., 2001, Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Διαμαντόπουλος, Θ., 1991, Κομματικές οικογένειες, Αθήνα: εκδόσεις Εξάντας.

Διαμαντόπουλος, Θ., 1992, Οικολογισμός και πολιτική, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Διαμαντόπουλος, Θ., 1993, Το κομματικό φαινόμενο.  Μορφές, συστήματα και οικογένειες κομμάτων, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Ελλενστέιν, Ζ., 1977,  Το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο.

Esping – Andersen, G., 2014, Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας, Αθήνα: εκδόσεις Τόπος.

Gough, I., 2008, Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

Hall, S., & Held, D., & Gieben, B., 2003, Η νεωτερικότητα σήμερα, Αθήνα, εκδόσεις Σαββάλας.

Hall, S., &Gieben, B., 2003, Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

Hague, R. & Harrop, M., 2005, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα: εκδόσεις Κριτική.

Heywood, A., 2005, Πολιτικές ιδεολογίες, Αθήνα, εκδόσεις Επίκεντρο.

Καρίγιο, Σ., 1978,  Ευρωκομμουνισμός και κράτος, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο.

Κονδύλης, Π., 2015, Συντηρητισμός: Ιστορικό περιεχόμενο και παρακμή, Κρήτη: εκδόσεις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Μény Y., 1995, Συγκριτική Πολιτική, τόμος Β΄, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Μπερλινγκουέρ, Ε., 1977,  Ιστορικός συμβιβασμός, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο.

Μπέρμαν, Σ., 2014, Το πρωτείο της πολιτικής: Σοσιαλδημοκρατία και η Ευρώπη του 20ου αιώνα, Κρήτη: εκδόσεις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Σασσούν, Ν., 2001, Εκατό χρόνια σοσιαλισμού, τ.2, Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτη.

Service, R., 2008, Σύντροφοι: Η παγκόσμια ιστορία του κομμουνισμού, Αθήνα: εκδόσεις Ψυχογιός.

Schmidt, M., 2004, Θεωρίες της δημοκρατίας, Αθήνα, εκδόσεις Σαββάλας.

Χίλσον Μ., 2013,  Το σκανδιναβικό μοντέλο: Αποτελεσματικότητα και αλληλεγγύη, συναίνεση και θεσμικός πειραματισμός, Κρήτη: εκδόσεις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Weuss, J., 2009,  Συντηρητισμός και ριζοσπαστική Δεξιά: Παραδοσιοκρατία, αντίδραση και αντεπανάσταση στην Ευρώπη 1770 – 1945, Αθήνα: εκδόσεις Θύραδεν.