Συγκριτική κοινωνική πολιτική


Δ1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / COMPARATIVE SOCIAL POLICY (Υποχρεωτικό: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία / Compulsory: Social Administration and Policy, Optional: Social Work)

Περικλής Πολυζωίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής / Periklis Polyzoidis, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/ppolyzoi/, ppolyzoi@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/συγκριτική-κοινωνική-πολιτική/

e-class: https://eclass.duth.gr, https://elearning.socadm.duth.gr/moodle/

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές / τις φοιτήτριες στη συγκριτική ανάλυση διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και των μεταβολών τους. Η έννοια των «καθεστώτων» καπιταλισμού της ευημερίας (Esping-Andersen) χρησιμοποιείται για τη συγκριτική διερεύνηση του κράτους πρόνοιας.

Παρουσιάζονται εναλλακτικές «τυπολογίες» καθεστώτων κοινωνικής ευημερίας καθώς και οι προσεγγίσεις που προβάλλουν τη σημασία της διάστασης του φύλου για την κατανόηση των διαφορετικών «μειγμάτων» κοινωνικής ευημερίας. Αναλύονται οι τάσεις μετασχηματισμού του κοινωνικού κράτους υπό το πρίσμα της κοινωνικής αλλαγής, των «νέων κινδύνων», και των επιδράσεων που ασκούν η Ευρωπαϊκή ενοποίηση και οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης. Διερευνάται η ερμηνευτική σημασία και εμβέλεια των διαφόρων προσεγγίσεων με βάση εμπειρικά στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένους τομείς κοινωνικής πολιτικής (κοινωνική ασφάλεια και πολιτική για την απασχόληση, υγεία και κοινωνική φροντίδα). Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (καθυστερημένη ανάπτυξη του κοινωνικού κράτος σε σύγκριση με τις χώρες της Βορειο-δυτικής Ευρώπης, «έσωθεν» και «έξωθεν» πιέσεις για μεταρρύθμιση). Εξετάζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στην πορεία κοινωνικής μεταρρύθμισης στον Ευρωπαϊκό χώρο, το μέλλον της «Κοινωνικής Ευρώπης» και οι προοπτικές για την εκ νέου ενίσχυση των αξιών και αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις (και σεμιναριακές ασκήσεις) κατά τις 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

Εισαγωγή (η συγκριτική μέθοδος στη μελέτη της κοινωνικής πολίτικης)

Σύγκριση συστημάτων (γενική θεώρηση)

Η πολιτική οικονομία του κράτους ευημερίας

Τα τρία καθεστώτα «καπιταλισμού της ευημερίας». Θεωρητική και εμπειρική διάσταση

Το κράτος πρόνοιας ως σύστημα διαστρωμάτωσης

Η κριτική στο έργο του Esping-andersen από τη σκοπιά του φύλου

Κοινωνικό κράτος και δομή της απασχόλησης: οι τρεις τροχιές της μεταβιομηχανικής απασχόλησης

Το σύστημα κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης

Η εξέλιξη του ελληνικού κοινωνικού κράτους και οι επιπτώσεις της κρίσης

Σύγχρονες τάσεις στην κοινωνική πολιτική. Νέοι κίνδυνοι και κοινωνική πολιτική – Από το κράτος «ευημερίας» (welfare) στο κράτος που προωθεί την εργασιακή πειθαρχία (workfare)

Η οπτική της «κοινωνικής επένδυσης» και το μέλλον του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου»

Παγκοσμιοποίηση και κοινωνική πολιτική

Κρίση και κοινωνική μεταρρύθμιση στον Ευρωπαϊκό χώρο – Σύνοψη μαθήματος

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και ικανότητες:

Εμβάθυνση στις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των καθεστώτων ευημερίας.

Ικανότητα να χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και δευτερογενείς πηγές δεδομένων για να εκτιμούν τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα καθεστώτα ευημερίας.

Σε βάθος κατανόηση του Νοτιο-ευρωπαϊκού μοντέλου κοινωνικής προστασίας και των προκλήσεων για μεταρρύθμιση κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Ικανότητα σύνταξης γραπτής εργασίας και προφορικής παρουσίασης.

 

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις

Γραπτή εργασία (1500 λέξεων) και προφορική παρουσίαση

Σεμιναριακέςασκήσεις

 

Bιβλιογραφία:

Esping-Andersen, G. (withGallie, D., Hemerijck, A. &Myles, J.), 2006. Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος. Αθήνα: Διόνικος (2002).

Esping-Andersen, G. 2013. Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας. Αθήνα: Μοτίβο (1990).

Gough, I., 2008. Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους. Αθήνα: Σαββάλας (1979).

Lewis, G., Gewirtz, S. andClarkeJ. επιμ., 2007. Κοινωνική πολιτική. Μια άλλη προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg (2000).

Επίσης:  Διαφάνειες Μαθήματος (βλ. ιστοσελίδα μαθήματος)