Στατιστική ανάλυση δεδομένων Ι


Ε10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι / STATISTICAL DATA ANALYSIS I (Επιλογής: για όλες τις κατευθύνσεις / Optional: for all directions)

Χαράλαμπος Τσαϊρίδης, Επίκουρος Καθηγητής / Charalampos Tsairidis, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/xtsairid/, xtsairid@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/στατιστική-ανάλυση-δεδομένων-ι/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Οι κύριοι στόχοι είναι η κατανόηση των σημαντικότερων μεθόδων και τεχνικών που βασίζονται στην επιστήμη της στατιστικής και οι οποίες σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ποιοτικές μεθόδους συμπληρώνουν την ερευνητική εργαλειοθήκη του σύγχρονου κοινωνικού επιστήμονα και ερευνητή. Το μάθημα αυτό βρίσκεται σε συναφή χώρο με αντίστοιχα μαθήματα θεωρίας, καθώς στόχος του είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις διαδικασίες δημιουργίας κοινωνικών θεωριών και υποθέσεων. Επιπλέον, η εξοικείωση με τις μεθόδους έρευνας επιτρέπει την κριτική αξιολόγηση ερευνητικών προσπαθειών και τον διαχωρισμό της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας από «έρευνες» που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. H εφαρμογή των σημαντικότερων στατιστικών μεθόδων και εργαλείων σε ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων θα γίνει με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων που αφορούν στη διερεύνηση και διατύπωση μέτρων και πολιτικών τόσο στον τομέα της Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής όσο και στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας.

Περίγραμμα μαθήματος:

  • Καταχώριση δεδομένων στο SPSS (ποσοτικών, ποιοτικών, ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων (Multiple Responses)).
  • Ομαδοποίηση ποσοτικών δεδομένων – Παρουσίαση δεδομένων (Πίνακες συχνοτήτων – Γραφικές παραστάσεις – Πολλαπλές απαντήσεις – Διασταυρωμένες απαντήσεις (Crosstabulation)).
  • Επεξεργασία δεδομένων – Στατιστικά μέτρα (Descriptive) – Explore – Test ανεξαρτησίας (Testofindependence).

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές επεξεργάζονται δεδομένα στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, και συντάσσουν εκθέσεις με τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιούν.

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Προαιρετικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (+20%).

Βιβλιογραφία:

Βασική:

  • Δημητριάδης, Ε. (2012). Στατιστικές Επιχειρήσεων με SPSS και LISREL. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα..

Πρόσθετη:

  • Γναρδέλλης, Χ. (2006). Ανάλυση Δεδομένων με το SPSS0 forWindows. Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα..
  • Δαφέρμος, Β. (2011). Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας με το SPSS. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.