ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


H13 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / PRACTICE – STAGE (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Optional: Social Administration and Policy, Optional: Political Science)

Νικόλαος Κουλούρης, Επίκουρος Καθηγητής / Nikolaos Koulouris, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/nkoulour, nkoulour@socadm.duth.gr

Βασίλειος Γραμματίκας, Επίκουρος Καθηγητής / Vassileios Grammatikas, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/bgramm/, bgramm@polsci.duth.gr

e-class: https://eclass.duth.gr , https://elearning.socadm.duth.gr/moodle/