Οικονομικά κοινωνικής ασφάλισης


ΣΤ11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ECONOMICS OF SOCIAL SECURITY (Επιλογής: σε όλες τις κατευθύνσεις / Optional: in all directions)

Αλέξης Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής / Alexis Ioannidis, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/aioann/, aioann@socadm.duth.gr 

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομικές διαστάσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με βάση τα εργαλεία της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης. Οι οικονομικές αυτές διαστάσεις, όπως αποτυπώνονται σε συγκεκριμένους δείκτες, είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη και αξιολόγηση των διανεμητικών στόχων του συστήματος και τη αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση των πόρων. Γίνεται μία συγκριτική επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Επισημαίνονται ομοιότητες και διαφορές μεταξύ συστημάτων ως προς την χρηματοδότησή τους, τις παροχές, την ανταποδοτικότητα και τις διανεμητικές επιδράσεις. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αναλύεται έτσι μακροοικονομικά και μικροοικονομικά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά οι επιπτώσεις του συστήματος στην οικονομική μεγέθυνση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποτύπωση και ανάλυση των προοπτικών του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, κάτω από την επίδραση των δημογραφικών και οικονομικών εξελίξεων. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των οικονομικών διαστάσεων και λειτουργιών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καθώς και των προκλήσεων και προοπτικών του με βάση τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

–    Συγκριτική επισκόπηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

–    Οικονομικές διαστάσεις του συστήματος οικονομικής ασφάλισης. Δείκτες αποτύπωσης των οικονομικών διαστάσεων.

–    Παρουσίαση και ανάλυση του διανεμητικού συστήματος ασφάλισης.

–    Παρουσίαση και ανάλυση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος ασφάλισης.

–    Συνέπειες της κοινωνικής ασφάλισης στην οικονομία της χώρας.

–    Η κοινωνικής ασφάλιση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τάσεις και  προκλήσεις.

–    Η κρίση του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και οι εναλλακτικές πολιτικές αντιμετώπισή της.

–    Οι πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και οι επιπτώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι ο εξοπλισμός των φοιτητών με τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις για την κατανόηση και ανάλυση των οικονομικών διαστάσεων και λειτουργιών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι φοιτητές θα προσεγγίσουν κριτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εναλλακτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας. Θα κατανοήσουν έτσι τις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού συστήματος στο πλαίσιο μιας συγκριτικής ανάλυσης με συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες. Επιπλέον, μέσω της εκπόνησης επιστημονικών εργασιών, θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να αναλύουν συστηματικά και σε βάθος διστάσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ενώ παράλληλα θα εξοικειωθούν με την χρήση των εργαλείων και μεθόδων της οικονομικής επιστήμης.

 

Αξιολόγηση:

Εκπόνηση εργασίας και δημόσια παρουσίασή της, με παράλληλη προφορική εξέταση (100%).

 

Βιβλιογραφία:

Βασική:

 • Ρομπόλης, Σ., 2005. Κοινωνική Ασφάλιση. Η διαρκής κρίση και οι προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.
 • Σημειώσεις και πρόσθετα κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Πρόσθετη:

 • Barr N., 2012, The Economics of Welfare State (5th Edition), Oxford: Oxford University Press
 • Βενιέρης, Δ. & Παπαθεοδώρου, Χ., (εκδότες) 2003. Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Culyer, A. J., 1973. The Economics of Social Policy. London: Martin Robertson.
 • Eatwell, J., Milgate, M. & Newman, P., (eds) 1989. Social Economics. London: The New Palgrave, Macmillan.
 • Πολυζωίδης, Π., 2011. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ασφάλεια. Κομοτηνή: Παρατηρητής της Θράκης.
 • Κατρούγκαλος, Γ., 2004, Θεσμοί και Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας στο Σύγχρονο Κόσμο. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • Le Grand, J., Propper, C. & Robinson, R., 1992. The Economics of Social Problems. 3rd Edition. London: Macmillan.
 • Rosen, H. S., Gayer, Τ., Ράπανος, Β. Θ. & Καπλάνογλου, Γ., 2011. Δημόσια Οικονομική. Νέα βελτιωμένη έκδοση προσαρμοσμένη στην περίπτωση της Ελλάδος. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Stiglitz, J., 1992. Οικονομική του δημόσιου τομέα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Schubert, K., Hegelich, S. & Bazant, U. (Eds), 2009, The Handbook of European Welfare Systems, London/Oxford: Routledge
 • Τήνιος, Π., 2003. Ανάπτυξη με Αλληλεγγύη. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *