Μεθοδολογία γενικής κοινωνικής εργασίας & συμβουλευτική


Γ8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ / METHODOLOGY OF GENERAL SOCIAL WORK AND COUNSELING (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Υποχρεωτικό: Κοινωνική Εργασία / Optional: Social Administation and Policy, Compulsory: Social Work)

Αγάπη Κανδυλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Agapi Kandylaki, AssociateProfessor

https://socadm.duth.gr/author/akandila/, akandila@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/μεθοδολογία-γενικής-κοινωνικής-εργα/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα επικεντρώνεται στις μεθόδους και τις προσεγγίσεις της Κοινωνικής εργασίας και επιχειρεί τη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης της κοινωνικής εργασίας. Αναδεικνύονται, συζητώνται και αναλύονται παραδείγματα παρεμβάσεων της κοινωνικής εργασίας με επίκεντρο την αμοιβαία σχέση ατόμου-κοινωνικού περιβάλλοντος  και επικεντρώνεται στη συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία.  Εστιάζοντας σε παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στο «εδώ και τώρα» εξετάζει τη σχέση συμβουλευτικής και κοινωνικής εργασίας,  σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην εμβάθυνση από την πλευρά των φοιτητών της σχέσης θεωρίας με την πράξη. Παρουσιάζονται και συζητώνται ολιστικές και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις  σε  μικρο- και μάκρο  επίπεδο, ενώ στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και τεχνικών παρέμβασης από την πλευρά των φοιτητών, μέσα από βιωματικά παιχνίδια και role playing.

Oι θεωρητικές προσεγγίσεις βραχείας προσέγγισης που παρουσιάζονται και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθήματος αφορούν στην ροτζεριανή –προσωποκεντρική, στη γνωσιο-συμπεριφοριστική, στην υπαρξιστική, στην συστημική, στην παρέμβαση στην κρίση, στις προσεγγίσεις ενάντια στη διάκριση και την καταπίεση και στις φεμινιστικές προσεγγίσεις.

Υπογραμμίζονται η σημασία της αυτογνωσίας και της εποπτείας στην κοινωνική εργασία και δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν κοινωνικές υπηρεσίες και δομές, τους ρόλους και το αντικείμενο της κοινωνικής εργασίας ανά κλάδους, αναφορικά με την πρόληψη την πρώιμη παρέμβαση, τη διεπαγγελματική συνεργασία και την αντιμετώπιση πολλαπλών και πολύπλοκων προβλημάτων  και συνθηκών που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια.

Το μάθημα πέραν των διαλέξεων περιλαμβάνει και σεμιναριακού τύπου διδασκαλία καθώς και βιωματικές ασκήσεις, παρακολούθηση βίντεο και σχολιασμός.

 Περίγραμμα μαθήματος:

Μέθοδοι και προσεγγίσεις της κοινωνικής εργασίας : Παρεμβαίνοντας στο πλαίσιο

Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία

Επικοινωνία έννοια και δεξιότητες

Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

Η συνέντευξη- Σταδια παρέμβασης- ανατροφοδότηση- ανάδραση

Ενεργητική ακρόαση-αντανάκλαση-παράφραση- αντανάκλαση συναισθημάτων

Προσεγγίσεις της συμβουλευτικής στην Κοινωνική εργασία

Ροτζεριανή- προσωποκεντρική

Υπαρξιστική συμβουλευτική

Γνωσιακή- Ανθρωπιστική

Παρέμβαση στην κρίση

Συστημική οικολογική προσέγγιση

Κοινωνική εργασία με οικογένεια

Προσέγγιση ενάντια στις διακρίσεις και την καταπίεση

Φεμινιστική προσέγγιση

Αυτογνωσία και εποπτεία

Μαθησιακοί στόχοι:

Οι φοιτητές ολοκληρώνοντας το μάθημα επιτυχώς θα πρέπει

-Να έχουν αποκτήσει μια πρώτη ευαισθητοποίηση για τα πεδία άσκησης της κοινωνικής εργασίας τις εφαρμογές της και τους ρόλους που αναπτύσσει στις διάφορες υπηρεσίες και με εξυπηρετούμενους διαφορετικών ηλικιών και αναγκών

– Να έχουν αποκτήσει δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής συνέντευξης

-να έχουν γνώση της σύνδεσης των θεωριών βραχείας συμβουλευτικής προσέγγισης στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας

– να έχουν ένα σημαντικό βαθμό προετοιμασίας και ευαισθητοποίησης για την πρακτική άσκηση στην κοινωνική εργασία όπου αναμένεται να ξεκινήσουν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος

– να καλλιεργούν την κριτική σκέψη και τον κριτικό αναστοχασμό στις παρεμβάσεις τους

 Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσα από γραπτές εξετάσεις Ο βαθμός ενδυναμώνεται από την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα, τα οποία έχουν χαρακτήρα αλληλεπίδρασης, και από την προφορική παρουσίαση και γραπτή κατάθεση εργασιών

 Βιβλιογραφία:

Βασική:

Κανδυλάκη, Α. (2008) Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία. Δεξιότητες και τεχνικές, Εκδόσεις Τόπος

Ζαϊμάκης, Γ. και Κανδυλάκη, Α., 2005 (επιμ.)  Δίκτυα κοινωνικής Προστασίας Μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες και σε πολυπολιτισμικές κοινότητες,  Αθήνα,  εκδόσεις Κριτική

Πρόσθετη:

Adams, R Dominelli, L and Payne M 2009,  Critical Practice in Social Work,  Basingstone, Palgrave Macmillan

Alan, j, Briskman, L and Pease B, 2009,  Critical Social Work, Crows Nest, NSW, Allen and Unwin

Bilson, A and Ross, S (1999) Social Work Management and Practice, Jessica Kingsley Publishers

Doel, M (2012) Social Work : the Basics, Routledge

Krogsrud Miley, K, O’ Melia, M Dubois, B (2001) Generalist Social Work Practice An Empowering Approach, Allyn & Bacon

Seden J ( 2005) Counselling Skills in Social Work Practice, Open University Press

Συμπληρωματική βιβλιογραφία από αρθρογραφία από διεθνή περιοδικά