Κοινωνιολογία


A5 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / SOCIOLOGY (Υποχρεωτικό: Κοινωνική ΔιοίκησηΥποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Social Administration, Compulsory: Political Science)

Ευριπίδης Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής / Evripidis Papadimitriou, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/evpapa/, evpapa@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/κοινωνιολογία/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Η κοινωνιολογία αναπτύσσεται μαζί με την κοινωνία και εντός αυτής, παράγοντας  γνώση σχετικά με τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής και τα φαινόμενα που τη συνοδεύουν. Στο βαθμό που η επιστήμη αυτή κατορθώνει να περιγράψει, να αναλύσει και να ερμηνεύσει την οργάνωση και την δυναμική της κοινωνίας, δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για παρεμβάσεις. Στο μάθημα παρουσιάζονται κεντρικές έννοιες και βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες αποτελούν τον καρπό της προσπάθειας των διαφόρων στοχαστών να ερμηνεύσουν τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας κατά το παρελθόν, αλλά και να φωτίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τους παράγοντες και την κατεύθυνση των σύγχρονων εξελίξεων. Παράλληλα παρουσιάζονται και συγκεκριμένα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα της κοινωνιολογίας.

Περίγραμμα μαθήματος:

  1. Οι κοινωνικές επιστήμες και η κοινωνιολογία
  2. Κοινωνιολογική θεωρία. Θεωρητικές προσεγγίσεις
  3. Κοινωνιακοί τύποι
  4. Κοινωνικές διαφοροποιήσεις, συστήματα κοινωνικής στρωμάτωσης, κοινωνικές ανισότητες
  5. Οικονομία και κοινωνία. Βιομηχανική παραγωγή, κατανάλωση, κεφάλαιο, εργασία, ελεύθερος χρόνος
  6. Κοινωνική ενσωμάτωση
  7. Κοινωνική μεταβολή
  8. Μέθοδοι κοινωνιολογικής έρευνας
  9. Ισχύς, εξουσία, κράτος

Μαθησιακοί στόχοι:

Στο μάθημα παρουσιάζονται ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνιολογία ως επιστήμη προσεγγίζει τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα και τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί. Στόχος είναι να διδάξει στους φοιτητές την μεθοδική ανάλυση των φαινομένων, την διάκριση μεταξύ αντικειμενικής ερμηνείας και αξιολόγησης και να κατανοήσουν τη σημασία τόσο της αφαιρετικής ανάλυσης όσο και της σχέσης μεταξύ θεωρητικών προσεγγίσεων και πραγματικότητας.

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Hughes, M./Kroehler, C.J., 2007. Κοινωνιολογία. Οι βασικές έννοιες. Αθήνα: Κριτική

Αναρτήσεις στο eclass.

Πρόσθετη:

Giddens, A., 2002. Κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg

Μαυρίδης, Σ., 2011. Κοινωνιολογία: Προβληματισμός και έννοιες.Αθήνα: Μαλλιάρης Παιδεία

Ιωάννου, Π., 2007. Κοινωνιολογία. Αθήνα: Βάνιας

Τσαούσης, Δ., 1999. Η κοινωνία μας. Οργάνωση, λειτουργία, δυναμική.Αθήνα: Gutenberg