Κοινωνική Στατιστική


Γ3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / SOCIAL STATISTICS (Υποχρεωτικό: σε όλες τις κατευθύνσεις / Compulsory: in all directions)

Χαράλαμπος Τσαϊρίδης, Επίκουρος Καθηγητής / Charalampos Tsairidis, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/xtsairid/, xtsairid@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/κοινωνική-στατιστική/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Η στατιστική αποτελεί κλάδο των μαθηματικών, ενώ οι εφαρμογές της επεκτείνονται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η κοινωνική στατιστική ορίζεται από το περιεχόμενο του αντικειμένου της, που είναι η ποσοτική διερεύνηση θεμάτων σχετικά με την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση και την απασχόληση, τη μετανάστευση, την κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα. Δηλαδή, ορίζεται ως η μεθοδολογία για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν μέσα στο ευρύτερο κοινωνιολογικό πλαίσιο. Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη συνόψιση, ταξινόμηση, περιγραφή και παρουσίαση συνόλων δεδομένων. Το κατάλληλο εργαλείο αποτελούν οι μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής.

Περίγραμμα μαθήματος:

Αντικείμενο και σκοπός της στατιστικής. Η κοινωνική στατιστική. Οι κοινωνικές μεταβλητές και η μέτρησή τους. Είδη μεταβλητών (ποσοτικές, ποιοτικές). Μονάδα μέτρησης, δείκτες, κοινωνικοί δείκτες. Κλίμακες μέτρησης.

Περιγραφική στατιστική. Ποιοτικά δεδομένα: Ταξινόμηση και γραφική παράσταση. Κατανομές συχνοτήτων ενός συνόλου ποιοτικών δεδομένων. Ποσοτικά δεδομένα: Ταξινόμηση και γραφική παράσταση. Κατανομές συχνοτήτων ενός συνόλου ποσοτικών δεδομένων. Ποσοτικά δεδομένα: Μέτρα κεντρικής τάσης και θέσης, μεταβλητότητα, ασυμμετρία και κύρτωση.

Θέματα θεωρίας πιθανοτήτων. Η σημασία της πιθανότητας. Επαγωγική στατιστική και θεωρία πιθανοτήτων. Ορισμοί της πιθανότητας ενδεχομένου. Υπολογισμός της πιθανότητας ενδεχομένου. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων. Διακριτές θεωρητικές κατανομές πιθανοτήτων. Η διωνυμική κατανομή. Η κατανομή Poisson. Συνεχείς θεωρητικές κατανομές πιθανοτήτων. Η κανονική κατανομή.

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές συνοψίζουν, ταξινομούν, περιγράφουν και παρουσιάζουν σύνολα δεδομένων. Τα στατιστικά αποτελέσματα έχουν καθαρά περιγραφικό χαρακτήρα και αφορούν αποκλειστικά στο σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση, ενώ δεν μπορούν από μόνα τους να χρησιμεύσουν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με ένα ευρύτερο σύνολο δεδομένων.

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Βιβλιογραφία:

Βασική:

Καλαματιανού, Α., 2003. Κοινωνική Στατιστική – Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

Πρόσθετη:

Ζωγράφος, Κ., 1993. Μαθήματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής. Ιωάννινα.

Κιντής, Α., 1995. Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση – Συμβολή στην Επιστημονική Έρευνα και στη Λήψη των Αποφάσεων. Αθήνα: Gutenberg.

Λουκάς, Σ. Β., 2003. Στατιστική. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Μάρδας, Γεώργιος, Δ., 2003. Κοινωνική Στατιστική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.

Παπαϊωάννου, Τ. (2000). Εισαγωγή στις Πιθανότητες. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη.

Παπαϊωάννου, Τ. και Λουκάς, Σ. Β. (2002). Εισαγωγή στη Στατιστική. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη.