Κοινωνία πολιτών και κοινωνική πολιτική


ΣΤ2 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / CIVIL SOCIETY AND SOCIAL POLICY (Υποχρεωτικό: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Social Administration and Policy, Optional: Social Work, Optional: Political Science)

Περικλής Πολυζωίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής / Periklis Polyzoidis, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/ppolyzoi/, ppolyzoi@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/κοινωνία-πολιτών-και-κοινωνική-πολιτ/

e-class: https://eclass.duth.gr

 

Ύλη μαθήματος

Κοινωνική Φροντίδα στην Ελλάδα: Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: Κεφάλαια/Ενότητες 2.1, 2.4, 3.2,  5.3, 6, και από το 14 από τη σελίδα 549 “ Το αντικείμενο του βιβλίου…” μέχρι το τέλος.

 

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση του ρόλου μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Σε σχέση με το κράτος και την οικογένεια, ο ρόλος των Μ.Κ.Ο. στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας είναι υπολειμματικός. Ωστόσο, η πρόσφατη γενικότερη άνθηση του τρίτου τομέα, η ανατροπή του παραδοσιακού οικογενειακού μοντέλου και η αδυναμία του κράτους να ανταπεξέλθει πλήρως στις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες καθιστούν τη συνεισφορά τους ολοένα και πιο σημαντική. Η διδακτέα ύλη συνίσταται σε δύο μέρη. Το πρώτο πραγματεύεται ζητήματα ορισμών και διερευνά τον ρόλο των Μ.Κ.Ο. στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων λειτουργιών της κοινωνικής πολιτικής, από θεωρητική κυρίως άποψη, ενώ το δεύτερο αποτελεί μια περισσότερο εμπειρική προσέγγιση της παρουσίας τους στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα. Το μάθημα αναπτύσσεται στις παρακάτω ενότητες:

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Οριοθέτηση και ταξινόμηση των οργανώσεων του τρίτου τομέα

Εξάπλωση και διερεύνηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχέση του Τρίτου Τομέα με το κράτος και νέες μορφές διαχείρισης της κοινωνικής φροντίδας

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και η διαμόρφωση κράτους πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα

Το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των οργανώσεων του Τρίτου Τομέα στην Ελλάδα

Η δυναμικότητα των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κοινωνικής φροντίδας

Η παρέμβασή των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κοινωνικής φροντίδας

Λογοδοσία και  νομιμοποίηση της δράσης του Τρίτου Τομέα

Θέματα δικτύωσης και μεγέθυνσης των οργανώσεων του Τρίτου Τομέα

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Επαφή, εξοικείωση και εμπέδωση από τις φοιτήτριες/φοιτητές των εννοιών της κοινωνίας πολιτών και των επιμέρους μαθησιακών αντικειμένων που σχετίζονται με αυτήν. Ανάπτυξη της ικανότητας αυτόνομης ενασχόλησης με τα παραπάνω, σε επίπεδο διερεύνησης, κατανόησης και ανάλυσης της βιβλιογραφίας. Ανάπτυξη της ικανότητας δευτερογενούς και πρωτογενούς ερευνητικής δραστηριότητας. Δυνατότητα πλήρους κατανόησης των σύγχρονων θεμάτων που σχετίζονται με την κοινωνία πολιτών, στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο.

 

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται μέσα από μικρής κλίμακας εργασίες που προσφέρονται στο τέλος κάθε διάλεξης και με γραπτές εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση του κύκλου διαλέξεων.

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Πολυζωίδης, Π., 2008. Κοινωνική φροντίδα στην Ελλάδα. Ο ρόλος των ΜΚΟ. Κομοτηνή: Παρατηρητής.

Κλήμη – Καμινάρη, Ο. και  Παπαγεωργίου Κ.Λ., 2010. Κοινωνική Οικονομία. Αθήνα: Ελληνοεκδοτική.

Πρόσθετη:

Anheier, H. K., Glasius, M., Kaldor, M., 2001. Global Civil Society 2001. Oxford: Oxford University Press.

Petmesidou, M., 1991. Statism, Social Policy and the Middle Classes in Greece. Journal of European Social Policy, 9(1), 31-48.

Petmesidou, M., 1996. Social Protection in Greece: A Brief Glimpse of a Welfare State. Social Policy and Administration, 30(4) 324-347.

Salamon, L. M. and Anheier H. K., 1998b. The Emerging Sector Revisited. Baltimore: The John Hopkins Institute for Policy Studies.

Πετμεζίδου, Μ., 1992. Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Εξάντας.

Πολυζωίδης, Π., 2006. Εθελοντισμός στην Κοινωνική Προστασία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Σκλιάς, Π. και Χουλιάρας, Α., 2002. Η Διπλωματία της Κοινωνίας των Πολιτών. Αθήνα: Παπαζήση.

Στασινοπούλου, Ο., 1995. Σύγχρονες Τάσεις στην Κοινωνική Πρόνοια: Ο Ρόλος του Εθελοντικού Τομέa. Αθήνα: Εκλογή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *