Θεωρία κοινωνικής εργασίας


Δ17 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / THEORY OF SOCIAL WORK (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Υποχρεωτικό: Κοινωνική Εργασία / Optional: Social Administration and Policy, Compulsory: Social Work)

Θεανώ Καλλινικάκη, Καθηγήτρια /  Theano Kallinikaki, Professor

https://socadm.duth.gr/author/thkallin/, thkallin@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/θεωρία-κοινωνικής-εργασίας/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή του μαθήματος:

Το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση των κύριων θεωριών και θεωρητικών συζητήσεων για την κοινωνική εργασία με συγκριτικό τρόπο και περιγράφει και αξιολογεί  βασικές έννοιες των θεωριών που διέπουν τις εφαρμογές και την έρευνα της σε διεθνές επίπεδο.

Διδάσκονται οι θεωρίες με μείζονα επιρροή στη σχηματοποίηση της  γενικής και της  κλινικής κοινωνικής εργασίας και της  συμβουλευτικής, όπως η ψυχαναλυτική, των συστημάτων, της  κοινωνικής μάθησης και των συγκρούσεων. Αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους η κοινωνική εργασία ενστερνίστηκε μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα (μαρξισμός, φεμινισμός, θετικισμός, οικολογία), τη νεωτερικότητα και τη διαμάχη του μοντέρνου-μεταμοντέρνου.

Έμφαση δίδεται στη συμβολή των θεωριών στη διαμόρφωση της μεθοδολογίας της κοινωνικής εργασίας, η οποία απέδωσε τις θεωρίες της πρακτικής της, γνωστές και ως οπτικές, προσεγγίσεις ή μοντέλα παρέμβασης κοινωνικής εργασίας όπως, των  δυνατών σημείων, της επίλυσης προβλημάτων,  του εστιασμένου στόχου, την αφηγηματική (narrative), και εκείνη της κρίσης.

 

Περίγραμμα μαθήματος – θεματικές ενότητες:

-η  έννοια της θεωρίας στις κοινωνικές επιστήμες -παράδειγμα, θεωρία, μοντέλο, προσέγγιση, μέθοδος, τεχνική-,

-οντολογικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στην κατασκευή θεωρίας,

-σύγκριση θεωρίας και μεθόδου και οι τεκμηριωμένες σε ευρήματα ερευνών μέθοδοι πρακτικής,

-θεωρίες για την ανθρώπινη ανάπτυξη, τις ανθρώπινες ανάγκες και την κοινωνική μάθηση και τη συμπεριφορά,

-ουμανιστικές, ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις,  ψυχοκοινωνική θεραπεία, η επικεντρωμένη  σε στόχους κοινωνική εργασία,

-αξίες, δεοντολογία και στόχοιτων θεωριών κοινωνικής εργασίας
ευημερία, χειραφέτηση, κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, αλληλεγγύη
αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα,

-γνωστικές και θεωρίες συμπεριφοράς και συστημάτων,

-κριτική και ριζοσπαστική κοινωνική εργασία (περιθωριοποίηση, αποκλεισμός φτώχεια, ανεργία, διακρίσεις, ρατσισμός / σεξισμός, βία κ.ά.),

-θεωρίες της κοινωνικής εργασίας και θεωρίες για την κοινωνική εργασία, οι περιορισμοί του εκλεκτικισμού.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώνουν την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού αναμένεται να αναπτύξουν ικανότητες:

-να αναλύουν τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας σε συνάρτηση με τις βασικές   οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές τους.

-να στοχάζονται κριτικά τις παλαιές και τις νέες θεωρίες και τη σχέση τους με την κοινωνική πολιτική σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,

-να αναλύουν, να τροποποιούν και να αναπτύσσουν μοντέλα πρακτικής, τις  συνιστώσες και τις χρήσεις τους,

-να ενσωματώνουν την εφαρμογή θεωριών κοινωνικής εργασίας με διεργασίες και πολιτικές που αναπτύσσονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο,

-να διακρίνουν και να αποτιμούν την αξία των μεγάλων θεωριών στην κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων και συστημάτων και της συμπεριφοράς,

-να κατανοούν και να εφαρμόζουν θεωρία στο σχεδιασμό της έρευνας τους.

 

Αξιολόγηση:

Απαιτείται συμμετοχή στην τάξη, τα εργαστήρια βιωματικής διδακτικής, και τις ασκήσεις και εκπόνηση εργασίας.

Η εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη (με διπλό διάστημα) αναρτάται στο Ε-class παρουσιάζουν στην τάξη την καθορισμένη προθεσμία.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 75% από την επίδοση στη γραπτή εξέταση και 25%  από αυτήν στην  εργασία.

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Δημοπούλου–Λαγωνίκα M. και συν. (2011).Μεθοδολογία Κοινωνικής ΕργασίαςΜοντέλα παρέμβασης. Αθήνα:  TΟΠΟΣ.

Dominelli, L. (2004). Social Work: Theory and Practice  for a Changing Profession. Cambridge: Polity Press.

Healy, Κ. (2005). Social Work Theories in Context. Creating Frameworks for Practice. London: Palgrave.

Hοwe, D. (1993). An introduction to Social Work Theory. Cambridge: University Press.

Fook, J., Ryan, M. & Hawkins, L. (2000). Professional Expertise: Practice, Theory and Education for Working in Uncertainty. London: Whiting and Birch.

Oko, J. (2008). Understanding and Using Theory in Social Work.  UK: Learning Matters.

Payne, M. (2000). Σύγχρονη θεωρία της κοινωνικής εργασίας. Mτφρ  Σ. Στρατηγάκη, επιμ. Θ. Καλλινικάκη. Αθήνα:  ΕλληνικάΓράμματα.

Walsh, J. (2010). Theories for Direct Social Work Practice. USA: Wadsworth Cengage Learning.

Πρόσθετη:

Dominelli, L. (2002). FeministSocial Work: Theory and Practice  for a Changing Profession. London: Palgrave./Macmillan.

Dominelli, L. (2002). Anti-OppressiveSocial Work: Theory and Practice  for a Changing Profession. London: Palgrave/Macmillan.

Fook, J. (ed.) (1996). The Reflective Researcher: Social Workers’ Theories of Practice Research. NY: Allen and Unwin.

Gray, M. & Webb S.A. (2009). Social Work Theory and Method. London: Sage

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *