Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική


ΣΤ12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / EUROPEAN SOCIAL POLICY (Επιλογής: σε όλες τις κατευθύνσεις / Optional: in all directions)

Βαρβάρα Λαλιώτη, ΠΔ407

blalioti@gmail.com

website: https://socadm.duth.gr/courses/η-κοινωνική-πολιτικήτης-εε/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η πλοήγηση στους στόχους, τα μέσα και τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την κοινωνική προστασία σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Έμφαση δίνεται στα σύγχρονα δεδομένα της κοινωνικής προστασίας με αναφορές στα τρέχοντα δημογραφικά δεδομένα, τις αλλαγές στη δομή και τη μορφή της οικογένειας καθώς και τις νέες πραγματικότητες στο χώρο της εργασίας ως στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν νέα δεδομένα για την ευημερία των κοινωνιών και των ανθρώπων ενώ παράλληλα πιέζουν για αλλαγές ειδικά στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Οι αλλαγές αυτές έρχονται ως αποτελέσματα τόσο εσωτερικών εξελίξεων στις χώρες της Ευρώπης όσο και ευρύτερων αλλαγών, συνεπεία της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης. Τα δεδομένα της νέας πραγματικότητας γεννούν νέες ανάγκες για τους ανθρώπους, τις κοινωνίες και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Η απορρύθμιση, η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της κοινωνικής πολιτικής συνθέτουν το πλέγμα των επιπτώσεων του ευρύτερου περιβάλλοντος στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλειας. Ταυτόχρονα η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ορίζει ένα πλαίσιο προβληματισμού αναφορικά με την κοινή αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη του σύγχρονου περιβάλλοντος της πολιτικής της Ένωσης στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και η αποτίμιση του ρόλου της στην κοινωνική πολιτική ολοκληρώνουν το αντικείμενο του μαθήματος.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

  • Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός χώρος. Οι αφετηρίες και το πλαίσιο θεμελίωσης και ανάπτυξης του “Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου”
  • Το ευρύτερο περιβάλλον Θεσμοί και όργανα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντελούν στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ
  • Η σύγχρονη πραγματικότητα στον Ευρωπαϊκό χώρο Η περιγραφή και ανάλυση κοινωνικών και δημογραφικών στοιχείων στον ευρωπαϊκό χώρο σε συνάρτηση με τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας
  • Το πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ Περιγράφονται οι βασικές έννοιες και οι άξονες της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας
  • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013. Αναλύεται η επίδραση των κοινοτικών στόχων και πόρων στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας ενώ δίνεται έμφαση στους στρατηγικούς στόχους για την Ευρώπη του 2020

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει:
(α) να περιγράφουν τους άξονες της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα (β) να είναι σε θέση να αναφέρονται σε βασικές έννοιες όπως: υπερεθνική κοινωνική πολιτική, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πρότυπο, εξευρωπαϊσμός, συστήματα κοινωνικής προστασίας, (γ) να διαθέτουν τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να προσεγγίζουν κριτικά τις παραπάνω βασικές έννοιες

 

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση με ελεύθερη ανάπτυξη ζητημάτων στο τέλος του εξαμήνου(100%)

Εκπόνηση σύντομων εργασιών κατά το διάστημα μεταξύ των διαλέξεων, η επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) συμβάλλει κατά είκοσι τοις εκατό 10% στην τελική βαθμολογία

Κατά περίπτωση προφορική εξέταση (προηγείται σχετική ανακοίνωση)

 

Bιβλιογραφία

Βασική:

Σακελλαρόπουλος, Θ. (επιμ), (2010), Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Διονικός – Μαρία Τσακούριδου, Αθήνα.

Βενιέρης, Δ. (2012), Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και κοινωνικά δικαιώματα, εκδ. Μοτίβο.

Πρόσθετη:

Commission, (1991), REPORT ON THE SECOND EUROPEAN POVERTY PROGRAM 1985 – 1989, Brussels: Commission of the European Communities

Clarke, J. (2002), Changing Welfare, Changing States – new directions in social policy, London, Sag

Commission. 1998. “Social Action Program 1998-2000.” COM(98) 259.  Brussels: Commission of the European Communities

Council of the European Communities (1992) Council Recommendation on Common Criteria Concerning Sufficient Resources and Social Assistance in Social Protection Systems (92/441/EEC), Luxembourg: Official Journal, C441.

Cousins, M. (2005), European Welfare States, comparative perspectives, Sage, London.

Dennett, Jane; James, Edward; Room, Graham and Watson, Philippa. (1982), Europe against Poverty. The European Poverty Programme 1975-80, London: Bedford Square Press/NCVO.

Ekengren, M and Jacobson,K., (2000), “Explaining the Constitutionalization of EU Governance. The case of European Employment Cooperation”, Stockholm’s Center for Organizational Research, Score Rapport Serie 2000, 8, Sweden.

Esping-Andersen, G., Gallie, D., Hemerrijck, A. and Myles, J. (2002),  Why we need a new welfare state, Oxford: Oxford University Press.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2010), Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, COM(2010) 2020, Βρυξέλλες.

European Commission (1993) Growth, Competitiveness and Employment: The Challenges and Ways Forwarding to the 21st Century – White Paper (COM(93) 700), Brussels.

EU Commission, (1994), White Paper on social policy (COM(94) 333) , Brussels.

EU Commission, (1997), Modernising and Improving Social Protection in the European Union, Brussels.

EU Commission, (1999a), A Concerted Strategy for Modernising Social Protection, Communication from the Commission, COM(99)347 final, Brussels.

EU Commission, (2005), “Social Agenda, Communication from the Commission, COM (2005)33 final, Brussels.

EU Commission, (2010), Commission assesses Stability Programme of Greece; makes recommendations to correct the excessive budget deficit, improve competitiveness through structural reforms and provide reliable statistics,   http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/116&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

EU Commission, (2010),  Lisbon Strategy evaluation document, SEC(2010), 114.

Peter Taylor-Gooby, (2004), New Risks, New Welfare. The transformation of the European Welfare State, Oxford university Press, New York.

Petmesidou, M. (1996), “Social Protection in Greece: A Brief Glimpse of a Welfare State”, Social Policy and Administration, v.30, n.4, pp.324-347.

Pierson, C.(1996), The Modern State, Routledge, London.

Radaelli C. (2000), “Whither Europanization? Concept stretching and substantive change” , European Integration online Papers, vol.4, n.8.

Rein M., (1970), “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”, in Townsend P. (ed.), The Concept of Poverty, Heinemann, Oxford, UK, pp. 46-63.

Room, G (2000),  Trajectories of Social Exclusion: The Wider Context for the Thierd and First World” in Gordon D., Townsend P. (eds.), Breadline. The Measurment of Poverty, Bristol: The Polity Press.

Rowntree, S. B., (1901) Poverty, A Study of Town Life, Macmillan, London

Σακελλαρόπουλος, Θ. (2001), Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Αθήνα, Κριτική.

Sakellaropoulos, T. Berghnam, J. (eds.) (2004), Connecting Welfare Diversity within the European Social Model, Luven, Intersentia.

Σακελλαρόπουλος, Θ. Οικονόμου, Χ. (2006), “Εθνικές Προτεραιότητες και Ευρωπαϊκές Προκλήσεις στη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και Απασχόλησης στην Ελλάδα, 1980-2004” στο Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα. Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτικές, Μαραβέγιας, Ν., Σακελλαρόπουλος, Θ., Αθήνα, Διόνικος.

Σωτηρόπουλος, Δ. (2007), Κράτος και Μεταρρύθμιση στη Σύγχρονη Νότια Ευρώπη: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ποταμός, Αθήνα. 9Taylor-Gooby, P. (2006), “Greek Welfare Reform in a European Context”, in Petmesidou, M. and Mossialos, E, (eds.), Social Policy Developments in Greece,  Ashgate.

Walker, A. (2005), “Which way for the European Social Model: minimum standarts or social quality?” in Andersen, J.G., Guillemard, A.M., Jensen, H and Pfau-Effinger, B., The Changing Face of Welfare, Bristol:The Polity Press.

Whelan, C. and Maître, Β. (2009), “Europeanization of inequality and European reference groups”, Journal of European Social Policy,Vol 19(2): 117–130

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *