Εισαγωγή στο δίκαιο


A3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / INTRODUCTION TO LAW (Υποχρεωτικό: Κοινωνική Διοίκηση, Υποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη/ Compulsory: Social Administration, Compulsory: Political Science)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής / Christos Morfakidis, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/cmorfaki/, cmorfaki@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/εισαγωγή-στο-δίκαιο/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις και της πηγές της επιστήμης του δικαίου και, περαιτέρω, η προσέγγιση των κεντρικών εννοιολογικών εργαλείων του Δημοσίου Δίκαιου.

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Ø Έννομη τάξη. Δίκαιο, κανόνες δικαίου

Ø Ηθική και δίκαιο

Ø Ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο

Ø Έννοια του κράτους

Ø Η πολιτεία. Είδη πολιτευμάτων

ΙΙ. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ø Οι πολιτειακές πράξεις, φορείς των κανόνων δημοσίου δικαίου

Ø Σύνταγμα – Νόμος. Έννοιες και είδη

Ø Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου

Ø Κανονιστικές πράξεις της διοίκησης

Ø Δικαστική απόφαση

Ø Διεθνές και κοινοτικό δίκαιο

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

(α) Να κατανοούν την έννοια του θετικού δικαίου και να το διακρίνουν από συγγενείς έννοιες, όπως το φυσικό δίκαιο και η ηθική.

(β) Να γνωρίζουν τους κανόνες καθορισμού του εφαρμοστέου κανόνα του θετικού δικαίου.

(γ) Να καθορίζουν την έννοια του κράτους.

(δ) Να περιγράφουν τις επιμέρους πηγές των κανόνων δικαίου και την διαδικασία θεσπίσεώς τους.

 

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%)

 

Βιβλιογραφία:

Βασική:

Σπυρόπουλος, Φ., 2006, Εισαγωγή στο Συνταγματικό δίκαιο, Α΄ Έκδοση. Αθήνα-Κομοτηνή:Εκδόσεις: Αντ. Σάκκουλα

Πρόσθετη:

Πουλής, Παναγιώτης, 2010, Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιο και τους θεσμούς, Α΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις: Παναγιώτη Σάκκουλα

Μαυριάς, Κ., 2000, Συνταγματικό δίκαιο, Α΄ Έκδοση. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις: Αντ. Σάκκουλα