Εισαγωγή στήν Κοινωνική Ψυχολογία


Δ11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία /Optional: Social Administration and Policy, Optional: Social Work)

Νικόλαος Τσέργας, Λέκτορας / Nikolaos Tsergas, Lecturer

https://socadm.duth.gr/author/ntsergas/, ntsergas@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/εισαγωγή-στήν-κοινωνική-ψυχολογία/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η θεωρητική προσέγγιση, ανάλυση και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων στη διατομή τους με την ατομική συμπεριφορά. Αρχικά εξετάζονται μεθοδολογικά ζητήματα καθώς και οι μέθοδοι έρευνας, οι οποίεςχρησιμοποιούνται στη διερεύνηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών  φαινομένων. Αναλύεται η επίδραση του παράγοντα «πολιτισμός» στην ανθρώπινη συμπεριφορά και παρουσιάζονται τα επίπεδα εξήγησης των κοινωνικών φαινομένων. Ακολούθως και αφού γίνει η διάκριση μεταξύ της ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ψυχολογίας και της αμερικάνικης προσέγγισής της, εξετάζονται σημαντικές  θεματικές περιοχές της Κοινωνικής ψυχολογίας, όπως οι αντιλήψεις για τα πρόσωπα (στάσεις, στερεότυπες αντιλήψεις, προκαταλήψεις) , η αλλαγή στάσεων, η κοινωνική νόηση και γνώση (κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνικά –γνωστικά σχήματα), η κοινωνική επιρροή (συμμόρφωση, υπακοή), οι δι-ομαδικές σχέσεις, οι ενδο-ομαδικές σχέσεις (λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ομάδας). Τέλος προσεγγίζονται ορισμένα από ταθέματα που απασχολούν την εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία, όπως η επιθετικότητα, η θετική κοινωνική συμπεριφορά και ο αλτρουισμός.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Το έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, μεθοδολογικά ζητήματα, μέθοδοι έρευνας
 • Η επαναληψιμότητα των πειραμάτων σε διαφορετικούς πολιτισμούς και η σημασία του παράγοντα«πολιτισμός» στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
 • Επίπεδα ανάλυσης και εξήγησης στην Κοινωνική Ψυχολογία.
 • Θεωρίες αντιλήψεων για τα πρόσωπα.
 • Κοινωνική σκέψη, θεωρίες απόδοσης των αιτιών της συμπεριφοράς, κοινωνικά γνωστικά σχήματα, κοινωνικές αναπαραστάσεις.
 • Στάσεις, θεωρίες των στάσεων, αλλαγή των στάσεων, στερεότυπες αντιλήψεις- Προκαταλήψεις.
 • Κοινωνική επιρροή, συμμόρφωση και υπακοή, μειονοτική επιρροή και κοινωνική αλλαγή, συμμετοχή στην ομάδα.
 • Ενδο-ομαδικές σχέσεις, η λήψη αποφάσεων στην ομάδα.
 • Δι-ομαδικές σχέσεις (θεωρίες κοινωνικής ταυτότητας).
 • Επιθετικότητα (προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν στη βία).
 • Θετική κοινωνική συμπεριφορά – αλτρουισμός – προσφορά βοήθειας.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-ήτριες θα είναι σε θέση:

(α) Να γνωρίζουν τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που απασχολούν τη μελέτη των ομαδικών συμπεριφορών και των κοινωνικών φαινομένων.

(β) Να κατανοούν τον τρόπο συνάρθρωσης των ατομικών συμπεριφορών και των κοινωνικών φαινομένων.

(γ) Να εξηγούν σε διαφορετικά επίπεδα τα φαινόμενα που αποτελούν αντικείμενο έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία.

(δ) Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα προσεγγίζοντάς τα διεπιστημονικά (με τη βοήθεια άλλων κοινωνικών επιστημών, όπως είναι  η Κοινωνιολογία καιη Κοινωνική Ανθρωπολογία).

(ε) Να συγκρίνουν ομαδικές συμπεριφορές και κοινωνικά φαινόμενα σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα, λαμβάνονταςυπόψη τον παράγοντα «πολιτισμός».

 

Αξιολόγηση:

1) Γραπτή εξέταση ή

2) Γραπτή εξέταση και εκπόνηση εργασίας.

 

Βιβλιογραφία:

Βασική:

 • Hogg, M.A. &Vaughan, G.M. ,2010. (επιμ. Μτφρ. Α. Χαντζή). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Πρόσθετη:

 • Argyle, M. ,1998. Social Influence. London: British Psychological Society.
 • Aronson, E., Wilson, T. & Akert, R. ,1999. Social Psychology. New York: Longman.
 • Augoustinos, M., Walker, I., & Donaghue, N. ,2014. Social cognition: An integrated introduction.London: Sage.
 • Βrewer, M.,2005. Intergroup Relations. London: Open University Press.
 • Campbell, A.,1998. Altruism and Aggression. London: British Psychological Society.
 • Doise, W. (επιμ. μτφρΣ. Παπαστάμος),2006. Η εξήγηση στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα.
 • Παπαστάμος, Σ. και συν. , 2001. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Τόμ. Α. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα.
 • Παπαστάμος, Σ. & Μιούνυ, Γκ. ,2001. Μειονότητεςκαι Εξουσία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Roussiau, N. (επιμ.μτφρ. Κλ. Ναυρίδης) , 2009. Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα.
 • Sapsford, A., Still, A., Miell, D., Stevens, R. & Wetherell, M. (επιμ.) , 2006. (επιμ. μτφρ. Θ. Δραγώνα). Ηθεωρία στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Wetherell, M. (επιμ), 2005.(επιμ. μτφρ. Θ. Δραγώνα & Κλ Ναυρίδης). Ταυτότητες, ομάδες καικοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Επιστημονικά περιοδικά:

 • Asian Journal of Social Psychology
 • Basic and Applied Social Psychology
 • British Journal of Social Psychology
 • Current Research in Social Psychology
 • European Journal of Social Psychology
 • European Review of Social Psychology
 • Frontiers in Personality and Social Psychology
 • Personality and Social Psychology Bulletin
 • Personality and Social Psychology Review
 • Social Cognition
 • Social Behavior and Personality science
 • Social Psychology Quarterly
 • Journal of Community and Applied Social Psychology
 • Journal of Experimental social Psychology
 • Journal of Language and Social Psychology
 • Journal of Personality and Social Psychology
 • Journal of Social Psychology
 • Journal of Social and clinical Psychology

Journal of Social and Political psychology

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *