ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ


Ε9 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / SPECIAL ISSUES ON SOCIAL WORK METHODS AND TECHNIQUES OF INTERVENTION (Υποχρεωτικό: Κοινωνική Εργασία, για τους/τις φοιτητές/-ήτριες της Πρακτικής Άσκησης Ι) / Compulsory: Social Work, for students on Practice Placement I)

Μέλη ΔΕΠ Κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας / Direction of Social Work Academic Staff

Βλ. τον Οδηγό στις Εφαρμογές και την Έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας και Εποπτείας της Πρακτικής  Άσκησης (https://socadm.duth.gr/index.php) / See the Guide for Social Work Applications and Reseach and Practical Placement Supervision (https://socadm.duth.gr/index.php)

Αντικείμενο:

Το Εργαστήριο είναι  ενεργά συνδεδεμένο με την Πρακτική Άσκηση στις Εφαρμογές και την Έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας (ΠΑ Ι) φοιτητών Γ΄ έτους.

Συνιστά  ένα πεδίο προεργασίας, πληροφόρησης και προβληματισμού των φοιτητών κατεύθυνσης κοινωνικής εργασίας για την πρακτική άσκησή τους  Ι (ΠΑ Ι) και την εποπτεία που τη συνοδεύει.

Πραγματεύεται τις συνθήκες εισόδου στο κέντρο ΠΑ, και τις διαδικασίες και τα όρια της εμπλοκής του  ασκούμενου -της ασκούμενης στο έργο του εκπαιδευτή κοινωνικού λειτουργού και του φορέα, και τις προκλήσεις της διεπιστημονικής και δι-υπηρεσιακής συνεργασίας.

Αναπτύσσονται μέθοδοι διαγνωστικής εκτίμησης, διαδικασίες σχεδιασμού και θεωρητικής τεκμηρίωσης  και τεχνικές παρέμβασης γενικής-διαμεθοδικής κοινωνικής εργασίας, έμφαση δίδεται στις εφαρμογές προσεγγίσεων ενάντια στις διακρίσεις, δυνατών σημείων και των επικεντρωμένων σε στόχο και επίλυση προβλήματος.

Στόχοι:

Η ευαισθητοποίηση στις πολλαπλές απαιτήσεις του προγράμματος ΠΑ και της εποπτείας και η προετοιμασία για έγκαιρη και επαρκή απόκριση σε αυτές.

Η παροχή ευκαιριών στους ασκούμενους να διατυπώνουν ερωτήματα και ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες ένταξης και συστηματικής ανάπτυξης του έργου τους και να στοχάζονται πάνω στο έργο τους καθαυτό (σχέση με απευθυνόμενους και αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών, τους εκπαιδευτές και το φορέα ΠΑ).

Η συλλογική επεξεργασία και ο αναστοχασμός της εμπειρίας από την ΠΑ και την εποπτεία με άξονες τη θεωρία της κοινωνικής εργασίας και τη δεοντολογία του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.

Η ενιαία αποτύπωση του υλικού της ΠΑ ανεξαρτήτως πεδίου άσκησης και επόπτη, καθώς και η ενιαία αξιοποίηση των μεθόδων αξιολόγησης ώστε να καταλήγει ισότιμη.

Περιγραφή:

Η εγγραφή των υπόχρεων ΠΑ Ι στα Εργαστήρια «Ειδικά Θέματα Μεθόδων και Τεχνικών Παρέμβασης»  γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή τους σε αυτήν.

Η  συμμετοχή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, προαπαιτούμενη για την τοποθέτηση σε φορέα ΠΑ Ι και  συνεκτιμάται στην αξιολόγηση – στον τελικό βαθμό.

Το Εργαστήριο περιλαμβάνει διδασκαλίες, βιωματικά εργαστήρια, ασκήσεις, υπόδηση ρόλων, ανάλυση υλικού συμμετοχικής παρατήρησης, ανάλυση περιπτώσεων, παρουσίαση υποδειγματικών κειμένων, κ.ά.

Το πρόγραμμα κάθε ενός Εργαστηρίου, τα αντικείμενα, η βιβλιογραφία και οι προβλεπόμενες ασκήσεις/εργασίες  του ανακοινώνονται στον ιστότοπο του εργαστηρίου. Πληροφορίες δίδονται και από το Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης, ιδίως σε ασκούμενες/ασκούμενους με ειδικές ανάγκες.

Τα χορηγούμενα συγγράμματα μέσω Ευδόξου επιλέγονται από κάθε  ασκούμενο/ ασκούμενη  με γνώμονα το πεδίο άσκησης της κοινωνικής εργασίας στο οποίο πραγματοποιεί την ΠΑ του/της.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και στην απόδοση του φοιτητή/της φοιτήτριας στις ασκήσεις και τις εργασίες που ανατίθενται.