ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ


Η6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ / SPECIAL ISSUES ON EVIDENCE BASED AND CLINICAL PRACTICE (Υποχρεωτικό: Κοινωνική Εργασία / Compulsory: Social Work)

Βασίλειος Καραγκούνης, Επίκουρος Καθηγητής / Vassileios Karagkounis, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/vkaragk/, vkaragk@socadm.duth.gr 

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο:

Το Εργαστήριο είναι  ενεργά συνδεδεμένο με το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση στις Εφαρμογές και την Έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας φοιτητών κατεύθυνσης κοινωνικής εργασίας Δ΄ έτους (βλ. τον ΟΔΗΓΟ ΣTΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ KOINΩNIKHΣ EPΓAΣIAΣ και ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ,   https://socadm.duth.gr/wp-content/uploads/2018/01/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CE%912017-2018).

Οι μετέχοντες ενθαρρύνονται και προετοιμάζονται πως να επιδιώκουν την  αποσαφήνιση και διαπραγμάτευση του συνομολογημένου συμφωνητικού πρακτικής μεταξύ Γραφείου ΠΑ και Κέντρου ΠΑ) προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση  σε όλες τις πιθανές πηγές μάθησης και ευκαιρίες για εμπλοκή σε σχέσεις συνεργασίας με απευθυνόμενους και χρήστες υπηρεσιών και σε ρόλους κοινωνικού λειτουργού. Πως να αποζητούν τις ευκαιρίες μάθησης που δίδονται στα κέντρα ΠΑ, ώστε να  μεγιστοποιούνται οι εμπειρίες τους από το ρόλο και τις εφαρμογές της κοινωνικής εργασίας που αναπτύσσεται σε αυτά και να εμπλουτίζονται τα ερεθίσματα τους για  αναστοχασμό  (reflecting learning) και περαιτέρω μελέτη.

Έμφαση δίδεται στην προσεχτική επιλογή θεραπευτικών προσεγγίσεων για τις οποίες υπάρχουν αποδείξεις αποτελεσματικότητας (evidence based practice) και στη συστηματική και τεκμηριωμένη περιγραφή και αποτίμηση της εφαρμογής που κάνουν οι ίδιοι στο πλαίσιο της πρακτικής τους. Δηλαδή πως να τεκμηριώνουν την επιλογή τους: ποια θεωρία, ποια μέθοδο ακολουθούν για μια συνεκτική εγνωσμένη από το μετέχοντα εκτίμηση και πως αυτή (η εκτίμηση) οδηγεί στο σχεδιασμό της παρέμβασης, και στην τεκμηρίωση της υλοποίησης και των αποδόσεων της (αποτελέσματα και περιορισμοί).

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου αναλύονται ρόλοι, στόχοι και μέθοδοι εργασίας με ενήλικες, παιδιά, εφήβους και οικογένειες, καθώς και μέθοδοι έρευνας και αξιολόγησης σε ειδικευμένες παρεμβάσεις.  Παράδειγμα, η εκτίμηση της γονικής επάρκειας στην παιδική προστασία, ή πρόληψη παραγόντων κινδύνου για εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς, κ.ά.

Στόχοι:

Η επίγνωση του διπλού στόχου της ΠΑ και της εποπτείας, (α) για καλλιέργεια δεξιοτήτων, εκμάθηση τεχνικών αντιμετώπισης πιεστικών καταστάσεων και καταστάσεων που απαιτούν άμεση παρέμβαση και (β) για προσωπική ανάπτυξη του/της ασκούμενου/νης (βλ. επαγγελματική).

Η επίγνωση της σημασίας που έχει ο ευκρινής ορισμός στόχων, θεωρητικού πλαισίου και μεθόδου αξιολόγησης για την εποικοδομητική, ή και διορθωτική ανατροφοδότηση του ασκούμενου τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από τον επόπτη του.

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης του συμβαλλόμενου σε γνωστικό (τι σκέφτεται) και σε θυμικό επίπεδο (πως αισθάνεται) και της  ικανότητας και να αξιοποιεί την  κατανόηση αυτή στη διαδικασία αλλαγής, ή επίλυσης του προβλήματος.

Η επεξεργασία θεωρίας και μεθόδων παρέμβασης, κλινικής πρακτικής και έρευνας στην οποία προβλέπεται να εμπλακούν στο πλαίσιο της πρακτικής  άσκησής τους ΙΙΙ-ΙV

Η εξοικείωση με αυτο-παρατήρηση της  προόδου και της απόδοσης τους προκειμένου οι να  εντοπίζουν τα κριτήρια που οφείλουν να καλύψουν (αυτο-αξιολόγηση) και να αναστοχάζονται σχετικά με τις ελλείψεις, ή τα εμπόδια που συνάντησαν.

Η κατανόηση της σύνθετης φύσης  της τριαδικής σχέσης στην εποπτεία (διπλές σχέσεις, παραβίαση ορίων, ζητήματα εξουσίας στην εποπτική σχέση).

Η εξοικείωση με τη διαδικασία αποτίμησης του εκπαιδευτή και των πλαισίων ΠΑ και εποπτείας σε ότι αφορά: δυνατότητες (strengths),  ευκαιρίες (opportunities), αδυναμίες (weakness)  και απειλές (threats).

Περιγραφή:

Η εγγραφή των υπόχρεων ΠΑ ΙΙ στα Εργαστήρια “Ειδικά θέματα τεκμηριωμένης και κλινικής πρακτικής“, γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή τους σε αυτήν.

Η  συμμετοχή είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, προαπαιτούμενη για την τοποθέτηση σε φορέα ΠΑ ΙΙ και  συνεκτιμάται στην αξιολόγηση – στον τελικό βαθμό.

Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, ασκήσεις, υπόδηση ρόλων, ανάλυση περιπτώσεων, παρουσίαση υποδειγματικών κειμένων, κ.ά. Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου είναι πιθανή και η οργάνωση Ημερίδων ή Σεμιναρίων σε θεματικές που άπτονται στους τομείς ΠΑ ή μεθόδους παρέμβασης και έρευνας.

Το πρόγραμμα κάθε ενός Εργαστηρίου, τα αντικείμενα, η βιβλιογραφία και οι ασκήσεις, ή εργασίες  ανακοινώνονται έγκαιρα στον ιστότοπο του. Πληροφορίες δίδονται και από το Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης, ιδίως σε ασκούμενες/ασκούμενους με ειδικές ανάγκες.

Το χορηγούμενο σύγγραμμα μέσω Ευδόξου επιλέγεται από κάθε ένα ασκούμενο/ κάθε μία ασκούμενη  με γνώμονα το πεδίο άσκησης της κοινωνικής εργασίας στο οποίο πραγματοποιεί την ΠΑ ΙΙ του/της.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και στην απόδοση στις ασκήσεις και τις εργασίες που ανατίθενται.