Διοικητικό δίκαιο


Γ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /  ADMINISTRATIVE LAW (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Optional: Social Administration and Policy, Optional: Political Science)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής / Christos Morfakidis, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/cmorfaki/, cmorfaki@socadm.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η οργάνωση και κυρίως η λειτουργία και η νομική δράση της Δημόσιας Διοίκησης, η σχέση της με τους πολίτες και τις άλλες κρατικές λειτουργίες, καθώς και η οργανωτική της δομή.

Με το μάθημα επιχειρείται η παρουσίαση των θεμελιωδών κανόνων και αρχών που διέπουν τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και των τρόπων οργάνωσης αυτής σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα αναλύονται οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, οι αρμοδιότητες των κεντρικών οργάνων του κράτους, οι κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, οι κανόνες που διέπουν τη διοικητική πράξη, ως κύρια μορφή άσκησης διοικητικής δράσης.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ØΚαθορισμός του διοικητικού δικαίου

Ø Οι πηγές του διοικητικού δικαίου

Ø Βασικές αρχές της διοικητικής δράσης

ΙΙ. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ØΈννοια της διοικητικής πράξης

ØΌργανα παραγωγής της διοικητικής πράξης

ØΗ αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων

ØΤρόπος παραγωγής της διοικητικής πράξης

ØΗ ισχύς της διοικητικής πράξης

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν τον τρόπο δράσης της δημόσιας διοίκησης και τις βασικές αρχές από τις οποίες διέπεται.

(β) Να καθορίζουν την έννοια της διοικητικής πράξης και να κατανοούν τις επιμέρους εννοιολογικές της διακρίσεις.

(γ) Να γνωρίζουν τα όργανα παραγωγής των διοικητικών πράξεων και να αποτιμούν την σημασία της έννοιας της αρμοδιότητας, των διακρίσεών της, καθώς και την διαδικασία παραγωγής των διοικητικών πράξεων.

 

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Σπηλιωτόπουλος, Ε., 2017, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, ΙE΄ Έκδοση. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Πρόσθετη:

Δαγτόγλου, Π., 2012, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, ΣΤ΄  Έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Χρυσανθάκης, Χ.,2006, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Α΄  Έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *