Δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας


ΣΤ3 ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / SOCIAL SECURITY LAW (Υποχρεωτικό: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Social Administration and Policy, Optional: Social Work, Optional: Political Science)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής / Christos Morfakidis, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/cmorfaki/, cmorfaki@socadm.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέταση του θεσμικού πλαισίου πρωτίστως του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας σε διαλεκτική θεώρηση τόσο με τη γενικότερη θεωρία περί τη λειτουργία του κράτους πρόνοιας όσο και με τους σημαντικότερους διεθνείς και – κυρίως –  ευρωπαϊκούς θεσμούς κοινωνικής ασφάλειας. Η έμφαση, ωστόσο, δίνεται στις ισχύουσες ρυθμίσεις του δικαίου της κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα, με τις οποίες οργανώνονται και λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο τα επιμέρους συστήματα κοινωνικής ασφάλισης – συμπεριλαμβανομένου του ιδιαίτερου νομοθετικού καθεστώτος που διέπει την συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων –,  υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που αποτελούν και τους βασικούς μηχανισμούς άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ø Οριοθέτηση του θεσμού

Ø Πηγές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης

Ø Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Ø Η υπαγωγή στην κοινωνική ασφάλιση

ΙΙ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ø Χρηματοδότηση

Ø Παροχές

ΙΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ø Εναρμόνιση

Ø Συντονισμός

  1. IV. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  2. V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να περιγράφουν την δομή και την λειτουργία ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας.

(β) Να κατανοούν την θεσμική και την οικονομική λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης.

(γ) Να διακρίνουν την κοινωνική ασφάλιση από τις συγγενείς έννοιες της ιδιωτικής ασφάλισης και της κοινωνικής πρόνοιας.

(δ) Να κατανοούν την διάκριση μεταξύ εναρμόνισης και συντονισμού των κοινωνικοασφαλιστικών καθεστώτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ε) Να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το δίκαιο της υγείας και την κοινωνική πρόνοια.

 

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%)

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Στεργίου, Α., 2014, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Β΄ Έκδοση. Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα ΕΕ

Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Π., 2013. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Α΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Κοντιάδης, Ξ., 2008. Εισαγωγή στην Κοινωνική Διοίκηση και στους Θεσμούς Κοινωνικής Ασφάλειας, Α΄  Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Πρόσθετη:

Αμίτσης, Γ., Αναγνώστου-Δεδούλη, Α., Κατρούγκαλος, Γ., 2010. Το Ελληνικό Σύστημα Ασφαλιστικής Προστασίας (Ένωση για της προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων), Α΄ Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *